Typ JP ID
Povolání 101682

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich kosmetickou úpravu ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: pohřební služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pracovník pohřební služby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vybavování rakví podle objednávky objednatele pohřbení.
 • Provádění převozů lidských pozůstatků z místa úmrtí a jejich předávání na patologii nebo na místo přechodného uložení a následné převážení na místo pohřbení.
 • Úklid, čištění, dezinfekce a pravidelná kontrola stavu chladících zařízení pro přechodné ukládání lidských pozůstatků, prostorů aut a transportních rakví.
 • Vedení příslušných evidencí.
 • Zajišťování potřebných pomůcek a provádění primární péče o lidské pozůstatky, včetně omývání, dezinfekce a hygienického zaopatření.
 • Líčení dekorativní kosmetikou ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého a manikúra.
 • Svlékání a oblékání lidských pozůstatků, úprava účesu a eliminace zápachu.
 • Úklid, čištění, dezinfekce místnosti a pravidelná kontrola stavu kosmetických nástrojů.
 • Přebírání oblečení pro zemřelé a vystavování potvrzení o převzetí pro objednatele pohřbení.
 • Ukládání do rakve, úprava oděvu a polohy zemřelého pro výstavu při obřadech.

CZ-ISCO

 • 51630 - Pracovníci v pohřebnictví
 • 5163 - Pracovníci v pohřebnictví

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Převzetí lidských pozůstatků, kontrola totožnosti a převzetí dokladů. 5
Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, česání, kosmetická úprava a oblékání 5
Vybavení rakví v případě převozu do zahraničí. 5
Provedení přepravy rakve s lidskými pozůstatky po pozemní komunikaci. 5
Předání, převzetí lidských pozůstatků a vyřízení dokladů. 5
Sepsání a předání všech osobních věcí zemřelého pozůstalým. 3
Evidence nesnímatelných předmětů nalezených na lidských pozůstatcích (žluté nebo bílé kovy, piercing apod.). 3
Označení těla zemřelého jménem a rokem narození. 2
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Převlékání, hygienické zaopatření a kosmetická úprava lidských pozůstatků před vložením do rakve. 5
Vybavování rakví podle objednávek, úprava a oblékání zesnulých do rakví 4
Zajišťování převezení zemřelého, projednávání a zajišťování termínu pohřbu. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ošetřovatel 53-41-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství 5341H
AKSO Ošetřovatel 5341H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zdravotnictví 53xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (69-012-H)
 • Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých (69-048-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a04 Flexibilita 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42._.0091 pohřebnictví 3 Nutné
j31._.0001 základy psychologie 3 Výhodné
i41._.0098 související právní předpisy 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
k13._.0008 základy anatomie a patologie 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.A.0025 Péče o tělo zemřelého a transport zemřelého 3 Nutné
h42.A.6912 Obstarání úkonů při smutečních obřadech 3 Nutné
h42.A.6910 Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení 3 Nutné
h42.A.5912 Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými 3 Nutné
h44.A.5033 Zacházení s lidskými pozůstatky 3 Nutné
h42.A.5910 Úklid, čištění a dezinfekce pohřebních vozidel, transportních rakví, chladicích zařízení a márnic 3 Nutné
h42.A.5913 Úklid, čištění a dezinfekce nástrojů 3 Nutné
h42.D.6902 Prohlídka lidských pozůstatků a jejich označení 3 Nutné
h42.A.1901 Provádění estetických úprav lidských pozůstatků pro jejich veřejné vystavení 3 Nutné
h42.D.8902 Vedení předepsané evidence lidských pozůstatků 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.