Typ JP ID
Povolání 101717

Potápěč pracovní

Potápěč pracovní organizuje, zajišťuje a provádí různé potápěčské práce stavebního a strojního zaměření pod hladinou vody nebo ve zvýšeném tlaku vzduchu s pomocí potápěčských a jiných technických zařízení a vykonává tak zejména opravy a údržbu vodohospodářských zařízení.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Commercial Diver, Potápěč, diver
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vypracování technologického postupu potápěčských prací včetně personálního a technického zajištění a prevence rizik.
 • Kontrola a údržba potápěčské výstroje před ponorem a po ponoru.
 • Komunikace s potápěči a ostatními pracovníky pomocí technických prostředků.
 • Komunikování pomocí standardizované mezinárodní potápěčské signalizace.
 • Provádění stavebních a strojních prací pod hladinou.
 • Provádění průzkumných a kontrolních potápěčských prací.
 • Provádění různých pracovních úkolů a činností pod vodou a ve zvýšeném tlaku vzduchu.
 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny.
 • Provádění záchranářských potápěčských prací.
 • Pořizování podvodní dokumentace.
 • Vedení administrativy potápěčských prací.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.

CZ-ISCO

 • 75410 - Potápěči
 • 7541 - Potápěči

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Opravování mechanismů jezů, svařování prasklých konstrukcí a pálení ocelových štětovnic. 7
Vykonávání prací ve fermentoru bioplynových stanic a v jiných nádržích průmyslových technologií. 7
Vyhledávání a vyzvednutí potopených předmětů a plavidel. 6
Svařování v hyperbarickém prostředí za mokra. 6
Provádění oprav a renovací dosedacích prahů a těsnících ploch hradicích tabulí a uzávěrů. 6
Řezání ocelových konstrukcí. 5
Provádění prací pod vodou za účelem pokládání a opravování základů mostů, mol a přístavních hrází. 5
Pořizování podvodní digitální foto a videodokumentace. 5
Odebírání jádrových vrtů z železobetonových konstrukcí. 5
Odstraňování nárůstů a sedimentů vysokotlakým vodním paprskem. 4
Provádění obsluhy a údržby vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví. 4
Provádění ručního odstraňování naplavenin a odpadků z vodohospodářských zařízení. 3
Odstraňování naplavenin pomocí odsávacích zařízení. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Vykonávání specializovaných potápěčských prací pod vodou, například vyhledávání a vyzdvihování potopených předmětů, svařování a řezání ocelových konstrukcí a trhacích prací. 8
Vykonávání vysoce odborných potápěčských prací pod vodou, například řezání ocelových konstrukcí, čištění a drobné stavební úpravy pod vodou. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
AKSO Zámečník 2351H001
AKSO Stroj.mech.-ocel.konst. 2351H004

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Potápěč pracovní (69-014-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Osvědčení o zkoušce svářeče - potápěče dle ČSN EN ISO 156 18-1 pro hyperbarické svařování za mokra
 • doporučené - Osvědčení o zaškolení svářečského dělníka pro řezání konstrukcí pod vodou dle D-E TP CWS ANB – ČSN 050705
 • doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a08 Řešení problémů 2
a12 Zvládání zátěže 3
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a06 Výkonnost 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0098 související právní předpisy 4 Nutné
m31._.0092 činnosti potápěče 3 Nutné
j13._.0015 potápěčská dekomprese 3 Nutné
k11._.0007 první pomoc 4 Nutné
j13._.0001 fyzika obecně 3 Nutné
l23._.0083 potápěčství ve spojení s vodním záchranářstvím 3 Výhodné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Výhodné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Výhodné
m15._.0061 snímací technika, práce s kamerou, natáčení 3 Výhodné
g11._.0003 stavební technologie 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23.A.4831 Provádění stavební údržby a betonářských prací pod vodou, potápěčské práce při čištění, opravách a údržbě propustí a zařízení vodních děl 3 Nutné
l23.D.2830 Volba technologických postupů pro potápěčské práce 3 Nutné
l23.D.2831 Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče 3 Nutné
l23.D.8830 Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny 3 Nutné
l23.C.7830 Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody 3 Nutné
m31.A.6920 Provádění potápěčských prací 3 Nutné
l23.A.6830 Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny 3 Nutné
l23.A.3835 Příprava a kontrola sestavy vhodné potápěčské techniky potápěčů před ponorem 3 Nutné
l23.D.2833 Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí 3 Nutné
l23.D.3831 Kontrola, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou 3 Nutné
l23.D.8831 Dokumentování objektů a zařízení pod vodou 3 Nutné
e72.B.4831 Obsluha zařízení pro svařování a řezání ocelových konstrukcí pod vodou 3 Nutné
m31.C.2920 Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou 3 Nutné
l23.D.1755 Zajišťování odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Chladová alergie.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Poruchy termoregulace.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.