Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101717

Potápěč pracovní

Potápěč pracovní organizuje, zajišťuje a provádí různé potápěčské práce stavebního a strojního zaměření pod hladinou vody nebo ve zvýšeném tlaku vzduchu s pomocí potápěčských a jiných technických zařízení a vykonává tak zejména opravy a údržbu vodohospodářských zařízení.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Commercial Diver, Potápěč, diver
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vypracování technologického postupu potápěčských prací včetně personálního a technického zajištění a prevence rizik.
 • Kontrola a údržba potápěčské výstroje před ponorem a po ponoru.
 • Komunikace s potápěči a ostatními pracovníky pomocí technických prostředků.
 • Komunikování pomocí standardizované mezinárodní potápěčské signalizace.
 • Provádění stavebních a strojních prací pod hladinou.
 • Provádění průzkumných a kontrolních potápěčských prací.
 • Provádění různých pracovních úkolů a činností pod vodou a ve zvýšeném tlaku vzduchu.
 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny.
 • Provádění záchranářských potápěčských prací.
 • Pořizování podvodní dokumentace.
 • Vedení administrativy potápěčských prací.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.

CZ-ISCO

 • 75410 - Potápěči
 • 7541 - Potápěči

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7541 Potápěči http://data.europa.eu/esco/isco/C7541

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H
KKOVTypeEnum.3 Zámečník 2351H001
KKOVTypeEnum.3 Strojní mechanik - ocelové konstrukce 2351H004

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Potápěč/potápěčka pracovní (69-014-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení o zkoušce svářeče - potápěče dle ČSN EN ISO 156 18-1 pro hyperbarické svařování za mokra
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení o zaškolení svářečského dělníka pro řezání konstrukcí pod vodou dle D-E TP CWS ANB – ČSN 050705
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l23.A.4831 Provádění stavební údržby a betonářských prací pod vodou, potápěčské práce při čištění, opravách a údržbě propustí a zařízení vodních děl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.2830 Volba technologických postupů pro potápěčské práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.2831 Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.8830 Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.C.7830 Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.A.6920 Provádění potápěčských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.A.6830 Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.A.3835 Příprava a kontrola sestavy vhodné potápěčské techniky potápěčů před ponorem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.2833 Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.3831 Kontrola, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.8831 Dokumentování objektů a zařízení pod vodou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.4831 Obsluha zařízení pro svařování a řezání ocelových konstrukcí pod vodou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.C.2920 Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.1755 Zajišťování odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31._.0092 činnosti potápěče 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0015 potápěčská dekomprese 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0007 první pomoc 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0001 fyzika obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23._.0083 potápěčství ve spojení s vodním záchranářstvím 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0061 snímací technika, práce s kamerou, natáčení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0003 stavební technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy termoregulace
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.