Typ JP ID
Povolání 101056

Provozní vedoucí úklidu

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje technologicky, technicky, materiálně a personálně úklid v objektu a kontroluje kvalitu provedených úklidových prací.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Operative Technical cleaning staff, vedoucí objektu, správce objektu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace s objednavatelem úklidových služeb.
 • Vedení provozní dokumentace a evidence objednávek a vydaných pomůcek a materiálu.
 • Objednávání vybavení a pomůcek pro úklid a dalšího spotřebního hygienického materiálu.
 • Volba vhodných prostředků, pomůcek a strojů pro daný úklid.
 • Personální a materiální zajištění úklidu dané plochy dle stanoveného harmonogramu.
 • Kontrola plnění harmonogramu úklidových prací.
 • Kontrola kvality prováděných prací pracovníků úklidu.
 • Zajišťování odborného školení zaměstnanců.
 • Vyřizování mzdových podkladů a podkladů pro fakturaci.
 • Zpracovávání reklamací úklidových a čistících prací.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Zajišťování pravidelné údržby a oprav úklidové techniky.

CZ-ISCO

 • 51519 - Vedoucí provozu v ostatních zařízeních
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 074 Kč 26 675 Kč 49 247 Kč 18 033 Kč 27 926 Kč 37 193 Kč
Středočeský kraj - - - 18 708 Kč 26 872 Kč 33 219 Kč
Jihočeský kraj - - - 16 131 Kč 25 847 Kč 31 147 Kč
Plzeňský kraj - - - 17 561 Kč 27 078 Kč 33 619 Kč
Karlovarský kraj - - - 17 740 Kč 25 486 Kč 33 027 Kč
Ústecký kraj - - - 19 031 Kč 26 771 Kč 34 268 Kč
Liberecký kraj - - - 20 713 Kč 27 113 Kč 34 967 Kč
Královéhradecký kraj - - - 18 245 Kč 27 164 Kč 33 593 Kč
Pardubický kraj - - - 18 327 Kč 26 890 Kč 33 878 Kč
Kraj Vysočina - - - 21 738 Kč 26 651 Kč 31 646 Kč
Jihomoravský kraj 12 566 Kč 17 615 Kč 37 286 Kč 17 621 Kč 26 106 Kč 33 411 Kč
Olomoucký kraj - - - 15 995 Kč 26 041 Kč 34 698 Kč
Zlínský kraj - - - 18 744 Kč 26 264 Kč 31 292 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 16 159 Kč 25 827 Kč 32 525 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 22 423 Kč 27 064 Kč
51519 Vedoucí provozu v ostatních zařízeních 26 926 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrolování evidence pracovní doby a posouzení nároku na příplatky (např. za práci v sobotu, v neděli a ve státní svátek). 5
Kontrolování dodržování minimálního odpočinku zaměstnance mezi jednotlivými směnami, přestávky na jídlo a oddech, atd. 5
Kontrolování souladu plněných úkolů podřízených na základě předem stanoveného harmonogramu prací. 5
Kontrolování nakládání s pomůckami a stroji a manipulace, ukládání a dávkování chemických přípravků. 5
Objednávání a evidování stavu zásob úklidových a čisticích prostředků, materiálů, pomůcek a hygienických prostředků. 5
Zabezpečování vstupního školení zaměstnancům úklidu za účelem uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s opatřeními přijatými zaměstnavatelem na ochranu před působením těchto rizik. 4
Zajišťování bezpečného uložení pomůcek, strojů a chemických přípravků do úklidové komory. 4
Zajišťování pravidelného servisu a případných oprav úklidových strojů a zařízení. 4
Rozvoz čisticích prostředků do jednotlivých částí spravovaného objektu. 3
Zajišťování evidence osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancům úklidu. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953H
AKSO Provoz služeb 6953H003

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Provozní služby 69-54-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách 6954E
AKSO Provozní služby 6954E01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Provozní vedoucí úklidu (69-039-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a11 Aktivní přístup 1
a14 Vedení lidí (leadership) 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 Nutné
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 3 Nutné
i51._.0016 time management 3 Výhodné
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 3 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 2 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 1 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43.Z.1001 Vedení pracovního kolektivu úklidových pracovníků 3 Nutné
h43.Z.5002 Organizace práce a identifikace systémů úklidu 3 Nutné
h43.D.3001 Výběr účinných prostředků nebo přípravků pro úklid a dezinfekci včetně znalosti postupů 3 Nutné
h43.D.2012 Dodržení sanitačních a hygienických předpisů 3 Nutné
h44.D.2012 Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací 3 Nutné
h43.A.6001 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení 3 Nutné
d11.D.3942 Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů 3 Nutné
h14.D.8013 Vedení požadovaných evidencí (objednávek, dodavatelů, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.) 3 Nutné
h13.C.1018 Objednávání a evidence materiálu, pomůcek a přístrojů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.