Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101588

Fotolaborant

Fotolaborant provádí obsluhu technických zařízení (digitálního minilabu) a výpočetní techniky za účelem zhotovování fotografií z filmů, digitálních médií a mobilních zařízení, skenování a vypalování dat.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Photographer, Fotograf – laborant, Fotograf v minilabu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komunikace s klientem, evidence a výdej objednávek.
 • Volba vhodného typu zpracovatelského zařízení (minilab, tiskárna).
 • Příprava fotografických materiálů ke zpracování.
 • Obsluha fotografických zařízení na výrobu fotografií.
 • Zpracování obrazu na počítači, příprava obrazu pro zhotovení fotografií nebo tisk.
 • Ruční zpracování černobílého negativu.
 • Převod analogového obrazu do digitální formy, úprava digitálního obrazu.
 • Kontrola technického vybavení, seřízení stroje (minilabu).
 • Pravidelná údržba a čištění technického vybavení.
 • Vedení dokumentace, archivace a třídění obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Zpracování a vyřizování reklamací.

CZ-ISCO

 • 81322 - Obsluha strojů a zařízení na zpracování fotografických materiálů
 • 8132 - Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8132 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů http://data.europa.eu/esco/isco/C8132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Fotograf  34-56-L/51
RVP Fotograf 34-56-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru fotograf, fotografické práce 3456H
KKOVTypeEnum.3 Fotograf 3456H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru fotograf, fotografické práce 3456L
KKOVTypeEnum.3 Fotograf 3456L01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Laborant/laborantka pro analogovou a digitální fotografii (34-046-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.A.6002 Manipulace se světlocitlivým fotografickým materiálem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.1043 Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2044 Zpracovávání fotografií z digitálního záznamu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.1046 Příprava zpracovatelského zařízení k provozu, včetně přípravy tiskárny pro tisk 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2062 Digitalizování analogových obrazových vstupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2063 Skládání barev v barevných modelech RGB, CMYK, LAB 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2050 Skládání barev - aditivní i subtraktivní způsob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2064 Senzitometrická kontrola vyvolávacích procesů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.F.3004 Příprava snímku pro další zpracování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.F.3005 Provádění barevné korekce a úpravy digitálních obrazů v grafických programech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.4013 Archivování obrazových materiálů a digitálních dat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.4009 Ruční zpracování černobílých fotografických materiálů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.B.2059 Úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů – změna kontrastu, gamma, jasu, barevné korekce, retuš, digitální montáž, jiné obrazové úpravy, příprava obrazu pro další zpracování tiskem nebo na digitálním minilabu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.4091 Ošetřování a údržba fotografického vybavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.A.3091 Příprava vyvolávacích, ustalovacích a ostatních chemických lázní pro zpracování všech druhů fotografického materiálu ve fotolaboratoři 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0016 fotografické přístroje a technika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0015 fotografické materiály, jejich zpracování na automatických a poloautomatických linkách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0055 tiskárny, minilaby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16._.0095 archivace obrazových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.