Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 100047

Oděvní návrhář

Oděvní návrhář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Navrhování a vytváření modelů a vzorů jednodušších výrobků varianty podle předlohy.
 • Technické zpracovávání návrhů oděvních návrhářů modelářů.
 • Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů výrobků nebo dílců.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů pro oděvní výrobky do všech velikostí.
 • Spolupráce při realizaci návrhů ve výrobě nebo ve vývojové etapě.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 34324 - Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C3432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oděvnictví 3143M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Oděvní návrhář a modelář / oděvní návrhářka a modelářka (31-051-M)
 • Oděvní stylista / oděvní stylistka (31-072-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.7215 Vytváření oděvních tvarů, střihů a nomenklaturních výrobků včetně dalších přípravků do výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.2615 Zpracování dokumentace pro oděvní výrobu (spotřební normy, polohy pro střihárnu, postupy sloužící jako podklad pro výkonové normy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.2115 Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro oděvní výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.5215 Zpracovávání výpočtů pro konstrukci nových oděvních modelů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22.D.7315 Vypracování konstrukční dokumentace nových oděvních modelů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0021 oděvní návrhářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0023 oděvní technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.