Typ JP ID
Povolání 101825

Obsluha kremačního zařízení

Obsluha kremačního zařízení řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren a kolumbárií.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: pohřební služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Topič v krematoriu, Pracovník kremačního zařízení, Operátor kremačního zařízení a zpopelňovací linky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Převzetí rakve s mrtvým lidským tělem, její uložení do chladícího prostoru.
 • Kontrola a identifikace těla zemřelého.
 • Vedení evidence těl zemřelých včetně označení rakve nespalitelnou značkou.
 • Příprava rakve k zavezení, obsluha hydraulické zdviže, zavezení rakve do kremační pece.
 • Kontrola průběhu zpopelňování, ukončení kremace.
 • Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Provádění pravidelné údržby kremační pece a odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu včetně drobných oprav.
 • Řízení a kontrola provozu chladících zařízení.
 • Zajišťění a udržba čistoty v technologické části krematoria.
 • Zajišťění a úprava popela pro rozptyl, přesyp a vsyp na veřejné pohřebiště.

CZ-ISCO

 • 81825 - Obsluha zařízení spaloven
 • 8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení (CZ-ISCO 8182)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 872 Kč 33 472 Kč 47 159 Kč 20 523 Kč 26 355 Kč 37 125 Kč
Středočeský kraj - - - 16 483 Kč 25 026 Kč 35 160 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 122 Kč 30 571 Kč 35 431 Kč
Ústecký kraj 24 626 Kč 37 997 Kč 45 570 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 622 Kč 33 919 Kč 51 778 Kč 20 583 Kč 28 827 Kč 39 152 Kč
Pardubický kraj 24 081 Kč 31 211 Kč 41 901 Kč 17 920 Kč 22 906 Kč 33 750 Kč
Kraj Vysočina 23 223 Kč 31 413 Kč 41 069 Kč 20 012 Kč 25 219 Kč 29 845 Kč
Jihomoravský kraj 17 155 Kč 33 668 Kč 41 412 Kč 19 887 Kč 25 779 Kč 31 807 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 976 Kč 22 858 Kč 28 368 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 18 693 Kč 25 211 Kč 30 884 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 33 323 Kč 26 831 Kč
81825 Obsluha zařízení spaloven 34 804 Kč 34 591 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Seřizování, údržba a běžné opravy spalovacích zařízení. 5
Čištění a úprava popela, ukládání popela do uren. 3
Kontrola totožnosti zemřelého. 3
Vyhrabání popela z kremační pece, jeho vychlazení. 2
Manipulace s rakvemi v chladírenských prostorách. 2
Přejímání rakví s těly na zpopelňování. 2
Přenášení rakví na katafalk. 2
Připevňování žáruvzdorných čísel na rakve. 2
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu. 5
Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení. 5
Zajišťování chodu kremačního zařízení a jeho běžná údržba. 4
Vedení evidence a označování rakve se zemřelým. 4
Zajišťování správného uložení zpopelněných ostatků do příslušné urny v závislosti na vedené evidenci. 4
Obsluha zařízení na úpravu zpopelněných ostatků. 4
Obsluha chladících zařízení pro ukládání zemřelých. 4
Spolupráce při ukládání zemřelých převzatých od pohřebních služeb k provedení kremace. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha kremačního zařízení (69-046-H)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • doporučené - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a12 Zvládání zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42._.0091 pohřebnictví 3 Nutné
i41._.0098 související právní předpisy 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
e74._.0092 technologie zpopelňování 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.B.4913 Závoz lidských pozůstatků do žároviště krematoria pomocí hydraulické zdviže 3 Nutné
h42.Z.5912 Řízení procesu zpopelňování lidských pozůstatků 3 Nutné
h42.A.4912 Údržba a běžné opravy zpopelňovacích zařízení včetně odsavačů a kontrolních přístrojů 3 Nutné
h42.A.5915 Úprava zpopelněných lidských ostatků a ukládání do uren 3 Nutné
h42.D.8915 Vedení evidence zpopelněných lidských ostatků 3 Nutné
h42.B.4911 Obsluha spalovacích pecí pro spalování zemřelých, včetně obsluhy hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů 3 Nutné
h42.A.6901 Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky 3 Nutné
k13.A.6091 Manipulace s těly zemřelých 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.