Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 31006

Hrobník

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: pohřební služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Hrobař, Pracovník pohřebiště, Gravedigger, Funeral Service Worker, Worker
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava hrobů a hrobek pro pohřbení.
 • Spouštění rakve s pozůstatky při pohřbu.
 • Rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků na rozptylové louky.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů, urnových hrobů, hrobek, kolumbárií.
 • Demontáž a montáž krycích desek hrobek, hrobů, urnových hrobů a kolumbárních schránek.
 • Zasypaní hrobu, prvotní upravení hrobu a květinových darů.
 • Otevírání a zavírání hrobek kamennými krycími deskami.
 • Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumaci lidských pozůstatků.
 • Přejímání květinových darů z obřadních síní, jejich doprava ke hrobovému místu, včetně umístění na hrobové místo.

CZ-ISCO

 • 51630 - Pracovníci v pohřebnictví
 • 5163 - Pracovníci v pohřebnictví

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5163 Pracovníci pohřebních služeb a balzamovači http://data.europa.eu/esco/isco/C5163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Hrobník/hrobnice (69-005-E)
 • Stavitel/stavitelka podzemní hrobky (69-016-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h44.A.6911 Otvírání a uzavírání hrobů nebo hrobek, ukládání rakví do hrobů, exhumace zetlelých a nezetlelých ostatků na určené místo, odklízení starého hrobového příslušenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.1910 Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.6915 Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6916 Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6810 Převážení lidských pozůstatků a ostatků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.1061 Využívání mechanizačních prostředků při realizaci a péči o zeleň 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6901 Pietní nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6918 Zhotovování podzemní hrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6919 Dokončení a předání podzemní hrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g12._.0064 principy obsluhy rypadel 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
d11._.0009 technologie provádění zemních prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0091 pohřebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Duševní poruchy
 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Poruchy chování
 • Závažná onemocnění páteře
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.