Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103550

Degustátor potravin a nápojů

Degustátor potravin a nápojů senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základě poznání základních kvalitativních parametrů, znalecky hodnotí jejich kvalitu a chuť podle očekávaných, typických a určených charakteristik.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Degustátor, Ochutnávač, Ochutnávač potravin a nápojů, Senzorický kontrolor potravin a nápojů, Food and beverage taster
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza vlivů působících na kvalitu surovin, polotovarů a výrobků v potravinářské výrobě.
 • Senzorické hodnocení vstupních surovin, polotovarů a finálních produktů v potravinářské výrobě.
 • Provádění kvalitativních zkoušek surovin, polotovarů a výrobků v potravinářské výrobě.
 • Posuzování hodnot parametrů výrobního procesu při výrobě potravinářských výrobků.
 • Posuzování úrovně shody potravin s platnými právními a interními předpisy.
 • Ovládání a používání degustačních postupů a metod.
 • Zjišťování příčin snížené kvality potravinářských výrobků.
 • Navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality potravinářských výrobků.
 • Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.

CZ-ISCO

 • 75151 - Ochutnávači, degustátoři
 • 7515 - Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7515)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 16 989 Kč 38 571 Kč 44 129 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 961 Kč 35 156 Kč 46 135 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci 30 776 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři jakosti potravin a nápojů http://data.europa.eu/esco/isco/C7515

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Analýza potravin 29-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analýza potravin 2942M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie potravin 29-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru potravinářství 2941M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru potravinářství 2941L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analýza potravin 2942L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.D.6120 Analyzování vlivů působících na kvalitu surovin, polotovarů a výrobků v potravinářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.6140 Zjišťování příčin snížené kvality potravinářských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3922 Senzorické hodnocení surovin a finálních produktů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12.D.6101 Senzorické posuzování vín 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.4120 Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v potravinářské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.2510 Volba metod kontroly kvality potravinářských výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.1115 Posuzování kvality surovin, polotovarů a hotových pokrmů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3908 Posuzování kvality surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.8812 Posuzování úrovně shody potravin s platnými právními předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0094 metody hodnocení potravin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e15._.0094 metody hodnocení nápojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0024 zásady a postupy hodnocení vína nebo piva 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0095 legislativa související s výrobou potravin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0093 zásady racionální výživy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0003 potravinářská chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0005 technologie potravinářské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.