Typ JP ID
Povolání 101981

Průvodce turistů

Průvodce turistů provádí tuzemské a zahraniční návštěvníky a poskytuje odborný výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti pro kterou je specializován, v jazyce podle jejich výběru.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání
Alternativní názvy: Tourist guide, Průvodce cestovního ruchu, Turistický průvodce, Reiseführer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava odborného výkladu v požadovaném jazyce.
 • Zpracování nabídky programu a tras pro tuzemské a zahraniční turistické skupiny a jednotlivce.
 • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků.
 • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
 • Poskytování individuální pomoci klientům.
 • Vedení administrativní a účetní agendy turistického průvodce.

CZ-ISCO

 • 51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu
 • 5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava, kontrola a koordinace itineráře cesty. 9
Poskytování odborného výkladu v českém nebo cizím jazyce pro zájezdové skupiny. 7
Zajišťování doprovodu na tuzemské i zahraniční trase pro zájezdové skupiny. 6
Dodržování časového harmonogramu a práce s mapou. 6
Poskytování součinnosti a pomoci klientům. 5
Kontrola počtu zájezdové skupiny. 5
Kontrola trasy zájezdové skupiny 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Organizace návštěvnického provozu na více trasách za pomoci časové rezervace a početní regulace návštěvnosti. 11
Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami provozovanými současně se schopností komunikovat ve více cizích jazycích. Poskytování výkladů s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s případným používáním dvou i více cizích jazyků. 8
Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných přírodních a památkových objektech nebo kulturních zařízeních a poskytování kvalifikovaných výkladů se znalostí dvou cizích jazyků. Poskytování informací a demonstrace určených a osvojených činností vztahujících se svou povahou k prezentované expozici, času a prostředí, dohled nad stavem expozice a odpovědnost za svěřené předměty. 7
Zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněném přírodním a památkovém objektu nebo v kulturním zařízení, poskytování odborných výkladů a rozšířených informací pro návštěvníky s transformací do jednoho cizího jazyka. 6
Doprovázení skupin návštěvníků zpřístupněných přírodních objektů a památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovských textů s poskytnutím dalších základních informací pro návštěvníky v českém jazyce. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch 6543N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus 6542N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
 • Průvodce Prahou (65-028-N)
 • Průvodce/průvodkyně přírodou (16-002-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a03 Kreativita 3
a09 Plánování a organizování práce 4
a11 Aktivní přístup 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0011 průvodcovství cestovního ruchu 5 Nutné
h33._.0013 poznávací zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajišťování 5 Nutné
j34._.0001 historie 4 Nutné
j34._.0021 kulturologie 4 Výhodné
j34._.0003 muzeologie 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.D.2001 Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb 5 Nutné
h33.C.6001 Vedení skupiny 5 Nutné
h33.C.6002 Provádění výkladu 5 Nutné
h33.C.6003 Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce 5 Nutné
h33.C.6006 Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce 5 Nutné
h33.D.9001 Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce 5 Nutné
h33.D.1029 Aplikace znalostí dějin umění a architektury ve vztahu k památkovým areálům 5 Nutné
h33.C.6011 Prezentování a propagace místa 5 Nutné
h33.D.1011 Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti 5 Výhodné
h33.D.1017 Zajišťování služeb cestovního ruchu 5 Nutné
h33.D.1012 Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu 5 Výhodné
h33.D.1000 Interpretace podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu v ČR 4 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.