Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103548

Zpracovatel tabáku

Zpracovatel tabáku zpracovává tabák a obsluhuje strojní zařízení využívané na zpracování tabáku v jednotlivých krocích technologického procesu výroby tabákových výrobků, vykonává manuální operace v procesu zpracování vstupních surovin, participuje na samotné výrobě a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Obsluha potravinářských strojů a zařízení, Food machine operator, Operátor výrobní linky, Pracovník linky na zpracování tabáku
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a zpracování suroviny pro zpracování tabáku.
 • Posuzování, třídění, příprava a kontrola vstupních surovin ke zpracování a výrobě tabáku a tabákových produktů.
 • Prosívání surovin na výrobu tabákových produktů.
 • Vážení surovin při zpracování tabáku.
 • Nastavení parametrů pro optimální provoz zařízení na výrobu tabákových produktů.
 • Obsluha strojů a zařízení na výrobu tabákových produktů.
 • Doplňování surovin určených na výrobu tabákových výrobků do výrobních zařízení.
 • Vizuální kontrola tabákových produktů a meziproduktů.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní vyšetření kvality základních surovin, meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Balení, skladování a expedice tabákových produktů.
 • Provádění hygienicko-sanitačních činností.
 • Vedení základní provozní evidence ve výrobě a zpracování tabáku.

CZ-ISCO

 • 75160 - Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků
 • 7516 - Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7516 Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků http://data.europa.eu/esco/isco/C7516

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce potravin 29-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce 2951H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářské práce 29-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxE

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e16.A.1020 Příjem surovin pro zpracování a výrobu tabáku a tabákových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.3131 Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin pro danou potravinářskou výrobu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.1023 Vážení surovin pro zpracování a výrobu tabáku a tabákových výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.1113 Výroba potravin dle technologického postupu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.1035 Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravinářských polotovarů, výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.3201 Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.4101 Smyslové posuzování kvality polotovarů a hotových potravinářských výrobků dle standardů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.6051 Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.D.8110 Vedení provozní dokumentace potravinářské výroby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e16._.0045 technologie výroby tabákových produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0003 potravinářská chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.