Typ JP ID
Povolání 102577

Recepční

Recepční na základě požadavků a objednávek hostů zprostředkovává a zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: ubytování a hotelový provoz
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Reception clerk | Desk clerk, Pracovník / Pracovnice front office, der Rezeptionschef, Empfangsdame, Receptionist, Pracovník na recepci ubytovacího zařízení, Pracovník recepce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a evidence hostů, kontrola dokladů.
 • Pokladní činnosti včetně vedení účetní evidence.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Provádění směnárenské činnosti.
 • Předávání pokynů spolupracovníkům zajišťujícím servis hotelovým hostům.
 • Vyřizování reklamací a přání hostů.
 • Nabízení a prodej doprovodných služeb.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Přepojování hovorů.
 • Organizace účelného využívání lůžkové kapacity.

CZ-ISCO

 • 42240 - Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních
 • 4224 - Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (CZ-ISCO 4224)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 600 Kč 26 150 Kč 37 539 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 659 Kč 26 277 Kč 31 716 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4224 Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních 22 864 Kč 29 180 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění pokladních operací a směnárenská činnost. 6
Zpracování podkladů pro účetní závěrky recepce podle stanovených postupů. 5
Vystavování podkladních dokladů a faktur. 4
Vydávání klíčů nebo karet od pokojů. 4
Objednávání a evidence doplňkových hotelových služeb. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Inkaso tržeb za ubytování a jiné poskytované služby. 5
Recepční práce v ubytovacích zařízeních bez oddělené činnosti vrátnice, inkaso tržeb, popřípadě inkaso za jiné služby (vrátný s recepční službou, pomocný recepcionář). 5
Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, vedení předepsané evidence, styk s orgány státní správy (recepcionář). 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Hotelnictví 65-42-M/01
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Recepční v hotelovém provozu (65-033-M)
 • Manažer ubytovacích služeb (65-040-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.C.1112 Poskytování informací o ubytovacích a ostatních službách zákazníkům včetně informací o cenách poskytovaných služeb 5 Nutné
h33.C.1113 Tlumočení poskytovaných informací, popř. tlumočení běžných rozhovorů mezi zákazníky a ostatním personálem 4 Nutné
h31.C.2117 Vyřizování požadavků, stížností či reklamací zákazníků 4 Nutné
h31.D.8115 Vedení požadovaných agend (kniha hostů, resp. ubytovací deník) 4 Nutné
h31.D.8116 Zpracovávání podkladů pro účetnictví (pokladní kniha, evidence přijatých a vydaných účetních dokladů, výkazy tržeb, recepční uzávěrka apod.) 4 Nutné
h31.C.4111 Příjem hotovostních a bezhotovostních plateb zákazníků za poskytnuté služby a zboží včetně vystavování příslušných dokladů 4 Nutné
h31.C.3011 Prodej doplňkového sortimentu a zboží 3 Nutné
h31.B.4121 Obsluha běžné kancelářské techniky (pobočková telefonní ústředna, záznamník, scanner, fax, kopírka, tiskárna) 4 Nutné
h31.C.2014 Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení 4 Nutné
h31.C.2900 Koordinace činnosti bezpečnostní služby 4 Nutné
h13.D.8221 Přijímání objednávek po telefonu a vystavování příslušných dokladů či záznamů těchto objednávek 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31._.0012 recepční činnost 4 Nutné
h31._.0011 provoz ubytovacích zařízení 4 Nutné
j36._.0092 světový jazyk 4 Nutné
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 4 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Duševní poruchy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.