Typ JP ID
Povolání 101021

Obsluha sauny

Obsluha sauny zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách a podnikových provozech.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Saunař, Sauna attendance, Saunameister
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků pro saunování dětí nebo dospělých.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků při saunování, dodržování hygienických předpisů.
 • Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, výživy a pitného režimu.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Úklid saunového provozu dle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Manipulace s čistým a špinavým prádlem dle hygienických předpisů.

CZ-ISCO

 • 51690 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení
 • 5169 - Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola a měření kvality a čistoty vody v ochlazovacím bazénku. 7
Obsluha regulace saunového topidla. 7
Obsluha technologie ochlazovacího bazénku, dávkování bazénové chemie. 6
Provádění saunových ceremoniálů. 6
Odebírání vzorků vody. 5
Doplňování lékárničky. 4
Dávkování vonných esencí. 3
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Vykonávání dozoru nad provozem koupališť, hřišť, kluzišť, veřejných lázní, saun apod., zajišťování dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků včetně běžné údržby využívaných zařízení, například výměny vody, čištění a dezinfekce vodních bazénů, úprav povrchů sportovišť pro tenis, odbíjenou, ledové plochy kluzišť ručně i strojně. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Osobní a provozní služby 69-xx-E/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
AKSO Provoz služeb 6953H003
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha sauny pro děti a dospělé (69-051-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a09 Plánování a organizování práce 2
a01 Efektivní komunikace 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  2
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 Nutné
k12._.0080 zdravý životní styl 3 Nutné
k12._.0099 hygienické předpisy 3 Nutné
k11._.0005 fyziologie 3 Nutné
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 3 Výhodné
h42._.0002 provozování sauny 3 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
m31._.0091 péče o zařízení veřejných bazénů a plováren, předpisy a bezpečnost na veřejných bazénech a plovárnách 3 Výhodné
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.B.4055 Ovládání topidla a strojního zařízení sauny 3 Nutné
h42.Z.5002 Zajišťování provozu sauny 3 Nutné
h42.D.2301 Dodržování hygieny provozu sauny 3 Nutné
k12.D.2031 Aplikování zásad zdravého saunování včetně předlékařské první pomoci 3 Nutné
h43.A.5010 Používání chemických desinfekčních prostředků 3 Nutné
h44.A.5022 Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu 3 Nutné
h43.A.6150 Manipulace s čistým a špinavým prádlem 2 Nutné
m31.A.3922 Kontrola hygienického stavu vody a čistoty bazénu 3 Nutné
k12.C.1012 Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu 3 Nutné
i31.D.8202 Vedení provozního deníku vč. záznamů o úrazech a péče o stav lékárničky 3 Nutné
h44.C.1001 Poskytování rad a informací zákazníkům o nabízeném zboží a službách a jejich cenách 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.