Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101868

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách dohlíží na správnou manipulaci se zvířaty, dodržování metod omračování a znehybňování zvířat pro účely usmrcení a welfare s tím spojenou.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: zpracování masa, masných výrobků a ryb
Další odborné podsměry: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Ochránce zvířat a welfare, Welfarista velkých zvířat
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dohled nad příjmem živých zvířat na jatkách.
 • Dohled nad manipulací se zvířaty a péčí o ně před jejich znehybněním.
 • Dohled nad znehybněním zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.
 • Dohled nad omráčením zvířat.
 • Dohled nad posouzením účinnosti omráčení.
 • Dohled nad zavěšením nebo vyzdvihnutím živých zvířat.
 • Dohled nad vykrvením živých zvířat.
 • Koordinace a kontrola provádění operačních postupů v oblasti pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Zajištění provedení nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování stanovených pravidel v oblasti pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Prověřování účinnosti omráčení, správnosti vykrvení a nepřítomnosti známek života zvířat po vykrvení.
 • Spolupráce a komunikace s příslušnými orgány zabývající se oblastí pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Školení v oblasti welfare.
 • Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

CZ-ISCO

 • 75112 - Porážeči zvířat, bourači masa
 • 7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 17 388 Kč 28 170 Kč 37 030 Kč - - -
Ústecký kraj 26 064 Kč 33 245 Kč 43 783 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 804 Kč 25 416 Kč 29 924 Kč - - -
Olomoucký kraj 24 634 Kč 32 983 Kč 45 586 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 25 004 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7511 Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7511

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Řezník - uzenář 29-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách (29-035-H)
 • Pracovník/pracovnice pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách (29-034-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.A.6102 Nakládka a vykládka jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.8020 Předporážkové ošetření a ustájení, přísun zvířat k porážení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.B.4010 Omračování a vykrvování jatečných zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3090 Dohled nad chováním zvířat, prevencí utrpení zvířat, vědomím a citlivostí, prevencí stresu velkých zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3082 Dohled nad správnou manipulací s velkými zvířaty a jejich znehybňováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3087 Dohled nad dodržováním metod omračování, splněním předepsaných parametrů různých metod omračování a znalostí pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3081 Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3010 Dohled nad vhodným používáním a údržbou vykrvovacích nožů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1801 Prověřování znalostí pokynů od výrobců pro druhy znehybňovacích zařízení používaných k mechanickému znehybnění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3009 Prověřování dostupnosti náhradních metod omračování nebo usmrcování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3006 Prověřování účinnosti omráčení, správnosti vykrvení a nepřítomnosti známek života velkých zvířat po vykrvení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.8021 Zajišťování požadavků na pohodu (welfare) zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3093 Posuzování podmínek kontrol podmíněnosti s důrazem na welfare zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.5112 Provádění hygienicko-sanitační činnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0074 welfare zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j18._.0040 etologie zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0002 základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0092 hygiena potravin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0091 zásady správné hygienické a výrobní praxe 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0006 řízení alergenů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0004 sanitační chemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.