Typ JP ID
Specializace 100907

Správce tiskových dat

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických tiskovin, kontroluje jejich bezchybnost, provádí jejich archivaci a veškerou agendu při manipulaci s datovými soubory.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Grafik
Nadřízené povolání: Grafik pro média
Příbuzné specializace: Operátor zhotovení tiskových forem, Operátor DTP, Art grafik, Skenerista retušér
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Přijímání a odesílání datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Komunikace se zákazníky s pomocí příslušných počítačových programů.
 • Kontrola bezchybnosti datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí kontrolních počítačových programů.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivovaci zpracovaných zdrojových datových souborů periodických i neperiodických tiskovin a další vedení nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.

CZ-ISCO

 • 73210 - Pracovníci přípravy tisku
 • 7321 - Pracovníci přípravy tisku

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 973 Kč 30 490 Kč 38 399 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7321 Pracovníci přípravy tisku 28 863 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola souborů tiskových PDF ve formě stránek novin, časopisů a dalších periodických i neperiodických tiskovin, například s pomocí programu PIT Stop, a to zejména s ohledem na předepsané parametry těchto souborů. 7
Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivování zpracovaných zdrojových datových souborů periodických i neperiodických tiskovin, provádění nezbytné agendy s ohledem na kontraktačně domluvené časy harmonogramu periodických tiskovin. 7
Příjem datových souborů ve formě tiskových stran novin, časopisů a dalších periodických i neperiodických tiskovin s pomocí programu FTP a dalších při dodržování harmonogramu výroby. 6
Komunikace se zákazníkem a odesílání datových souborů ve formě tiskových stran novin, časopisů a dalších tiskovin na FTP zákazníka. 6
Archivace zpracovaných souborů tiskových PDF ve formě stránek novin, časopisů a dalších periodických i neperiodických tiskovin na serveru podniku nebo na přenosných médiích. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Výdej dat z více databází veřejných informačních systémů nebo z databází veřejných informačních systémů jiných organizací. 7
Zajišťování provozu počítačových aplikací (úloh) včetně organizace, vkládání a zpracovávání informací a dat. 7
Samostatné zpracovávání dílčích úloh na výpočetní technice při případném využití speciální komunikační techniky včetně zajišťování sběru vstupních a distribuce výstupních dat. 7
Obsluha počítačových aplikací při řešení a realizaci úloh podle daných postupů. Obsluhování zálohovacích zařízení tiskáren a periferií. 7
Výdej dat z bází dat veřejných informačních systémů při případném využití speciálních komunikačních systémů. 6
Obsluha specializovaných zařízení informačních a komunikačních technologií a zajišťování vazeb na informační systémy, například následná úprava textů a obrázků po skenování. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Reprodukční grafik 34-53-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie 3441M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce tiskových dat (34-036-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.3046 Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu 3 Nutné
m16.D.2914 Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky 3 Nutné
m16.D.1012 Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů 3 Nutné
m16.D.1010 Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem 3 Nutné
m16.B.2020 Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů 3 Nutné
m16.D.3111 Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces 3 Nutné
m16.D.8140 Archivování a vedení kompletní dokumentace tiskové zakázky 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 4 Výhodné
m16._.0007 sazba textu a jeho úprava 4 Výhodné
m16._.0062 typografická úprava textu 4 Výhodné
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 3 Výhodné
m16._.0021 polygrafické materiály 4 Nutné
m16._.0035 polygrafická montáž 4 Výhodné
m16._.0032 technologie zhotovování tiskových forem 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.