Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6953

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů provádí komplexní zajišťování úvěrových (podnikatelských) obchodů v tuzemské a zahraniční měně, bankovních záruk, eskontů směnek a produktů a obchodů dceřinných společností.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Corporate Banking Officer, Referent podnikového bankovnictví, Odborný pracovník podnikatelských úvěrů
Nadřízené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný pracovník kapitálových obchodů, Metodik bankovních hotovostních operací, Samostatný pracovník systému platebních karet, Dealer asistent, Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia, Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů, Samostatný pracovník devizových obchodů, Samostatný pracovník řízení úvěrů, Bankovní ekonom
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Kontrola splácení úvěrů a hodnocení plnění podmínek.
 • Vykonávání prověrek a kontrol u klienta.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Provádění komplexních analýz klientů včetně úvěrové angažovanosti.
 • Vyhodnocování klasifikovaných úvěrů a stanovování návrhů opatření a jejich řešení.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů.

CZ-ISCO

 • 33122 - Přepážkoví konzultanti v peněžnictví
 • 33121 - Odborní poradci v peněžnictví
 • 3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 3312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 563 Kč 47 042 Kč 86 633 Kč - - -
Středočeský kraj 29 405 Kč 42 132 Kč 62 757 Kč - - -
Jihočeský kraj 28 466 Kč 39 806 Kč 63 765 Kč - - -
Plzeňský kraj 14 627 Kč 39 608 Kč 64 974 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 997 Kč 40 299 Kč 64 544 Kč - - -
Ústecký kraj 28 530 Kč 39 833 Kč 61 215 Kč - - -
Liberecký kraj 26 075 Kč 37 283 Kč 60 540 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 880 Kč 38 790 Kč 59 831 Kč - - -
Pardubický kraj 29 265 Kč 40 096 Kč 62 319 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 959 Kč 38 168 Kč 61 486 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 061 Kč 40 442 Kč 64 402 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 908 Kč 41 130 Kč 61 316 Kč - - -
Zlínský kraj 26 292 Kč 37 542 Kč 60 060 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 678 Kč 40 283 Kč 61 864 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 42 591 Kč 42 133 Kč
33121 Odborní poradci v peněžnictví 46 231 Kč -
33122 Přepážkoví konzultanti v peněžnictví 36 657 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví 5346R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.3311 Posuzování žádostí o úvěr a zpracovávání stanovisek k jednotlivým obchodním případům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3324 Kontrola správnosti a úplnosti údajů předkládaných klienty ve svých žádostech o poskytnutí úvěru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3328 Kontrola dodržování úvěrových limitů pro jednotlivé obchodní případy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3330 Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů včetně ověřování stavu objektů navrhovaných do zástavy na místě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.6323 Zpracovávání analýz portfolia úvěrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.6324 Zpracovávání analýz složitějších obchodních případů a analýz klientů včetně jejich úvěrové angažovanosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8323 Příprava a kompletace dokladů a podkladů pro uzavírání smluv o poskytnutí úvěru 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8334 Příprava podkladů pro zpracování ekonomických analýz a pro klasifikaci úvěrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8335 Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8336 Vedení požadovaných agend a evidencí (evidence aktivních úvěrových obchodů, evidence úvěrové angažovanosti klientů apod.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1324 Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2331 Uzavírání úvěrových a zástavních smluv a provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3323 Kontrola plnění úvěrových smluv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2321 Projednávání podmínek poskytnutí úvěru s klienty včetně projednávání případných změn smluv, změn splátek úvěrů nebo odkladu těchto splátek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2323 Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů s ostatními útvary peněžního ústavu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0032 úvěrový obchod 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0034 bankovní controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.