Typ JP ID
Specializace 102491

Nákupčí tiskových médií

Nákupčí tiskových médií sjednává se zástupci médií podmínky nákupu reklamního prostoru v tiskových médiích, sjednává ceny a realizuje nákup tiskových médií.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: marketing
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Print media buyer
Nadřízené povolání: Media buyer
Příbuzné specializace: Nákupčí audio, video, Mediální plánovač, Nákupčí pro internet, multimédia a nová média, Pracovník monitoringu médií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti tiskových médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti tiskových médií do plánování kampaní v tiskových médiích.
 • Spolupráce se zástupci tiskových médií při plánování reklamních kampaní v tiskových médiích.
 • Komunikace s klienty.
 • Sjednávání cen a realizace nákupu tiskových médií.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Nákup reklamních prostor a počtu opakování reklamního sdělení v tiskových médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu kampaní v tiskových médiích.
 • Kontrola a vyhodnocení nákupu tiskových médií.
 • Sledování mediálního trhu a vývoje tiskových médií.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním kampaně v tiskových médiích.

CZ-ISCO

 • 33230 - Nákupčí
 • 3323 - Nákupčí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Nákupčí (CZ-ISCO 3323)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 786 Kč 37 730 Kč 67 583 Kč - - -
Středočeský kraj 15 316 Kč 39 079 Kč 65 238 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 006 Kč 31 065 Kč 51 510 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 686 Kč 35 831 Kč 50 886 Kč - - -
Ústecký kraj 20 170 Kč 32 881 Kč 50 198 Kč - - -
Liberecký kraj 25 565 Kč 35 618 Kč 57 893 Kč - - -
Pardubický kraj 18 215 Kč 29 271 Kč 44 801 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 035 Kč 34 509 Kč 73 644 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 733 Kč 33 714 Kč 53 052 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 103 Kč 31 356 Kč 43 974 Kč - - -
Zlínský kraj 20 223 Kč 28 745 Kč 41 936 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3323 Nákupčí 35 044 Kč 30 090 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Sestavení části mediálního plánu kampaní v tiskových médiích a jejich interní obhajoba. 7
Zpracování rozpočtů kampaní v tiskových médiích. 7
Konzultace s klientem při přípravě reklam v tiskových médiích z hlediska legislativy tiskových médií. 7
Komunikace s grafickými studii při přípravě a zpracování kampaní v tiskových médiích. 5
Příprava podkladů pro smlouvu s tiskovými médii. 5
Sběr dat a informací pro zpracování kampaní v tiskových médiích. 5
Vedení příslušné administrativy a evidencí. 5
Průběžné sledování nových trendů v tiskových médiích. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru podnikání v oborech 6441L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru podnikání v oborech 6441M
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů obchod 66xxN
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Nákupčí tiskových médií (66-031-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0019 reklamní kampaně 4 Nutné
m21._.0012 média a společnost 4 Nutné
h11._.0013 prostředky a formy reklamy 4 Nutné
h11._.0012 reklamní cíle a strategie 3 Výhodné
h11._.0004 marketingové plánování 3 Výhodné
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.D.1026 Zpracování plánu nákupu tiskových médií na základě zadání klienta 4 Nutné
h11.D.1028 Zpracování rozpočtu nákupu tiskových médií včetně vyjednání cen 4 Nutné
h11.D.2124 Zpracování plánu kampaně v tiskových médiích na základě zadání klienta 4 Výhodné
m21.D.2016 Výběr vhodných tiskových médií a počtu opakování pro umístění reklamních sdělení s ohledem na zadání klienta 4 Nutné
i32.D.5077 Zpracování rozpočtů kampaně v tiskových médiích zadané klientem včetně vyjednání cen 4 Výhodné
m21.D.1003 Orientace v odborném mediálním názvosloví z oblasti tiskových médií 4 Nutné
m21.D.2021 Získávání aktuálních dat a informací z tiskových médií potřebných k rozhodování o umístění reklamních sdělení 4 Nutné
m16.D.1201 Orientace v grafickém zpracování tiskovin 3 Výhodné
h11.C.2227 Interní prezentace části mediálního plánu, konkrétně kampaně v tiskových médiích, včetně rozpočtu 3 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.