Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102811

Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů

Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu procesů povrchové úpravy materiálů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technolog pro povrchové úpravy materiálů
Nadřízené povolání: Chemický technik
Příbuzné specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik mistr, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů pro požadovanou povrchovou úpravu daného materiálu.
 • Vypracování technické dokumentace k provedení požadované povrchové úpravy u konkrétních výrobků.
 • Stanovení vhodného výrobního a kontrolního zařízení.
 • Technická příprava výroby v souladu s požadavky zákazníka, vnitřními předpisy, všeobecnými a zákaznickými normami.
 • Řízení technických a kontrolních postupů povrchové úpravy materiálů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zvyšování jakosti výrobků a efektivnosti výroby.

CZ-ISCO

 • 31111 - Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 979 Kč 39 935 Kč 77 836 Kč - - -
Ústecký kraj 26 453 Kč 37 010 Kč 56 669 Kč - - -
Liberecký kraj 28 984 Kč 41 977 Kč 55 717 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 687 Kč 39 600 Kč 53 589 Kč - - -
Pardubický kraj 29 542 Kč 38 098 Kč 68 495 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 485 Kč 37 944 Kč 58 826 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 813 Kč 32 462 Kč 44 598 Kč - - -
Zlínský kraj 23 707 Kč 36 338 Kč 56 997 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 579 Kč 32 539 Kč 41 288 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 339 Kč 34 907 Kč
31111 Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství) 31 118 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) http://data.europa.eu/esco/isco/C3111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik / chemická technička pro povrchové úpravy materiálů (28-069-M)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21.D.1004 Orientace v předpisech k chemickým látkám a přípravkům a k REACH 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.Z.1001 Řízení technologických procesů a pracovních postupů v oboru povrchových úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.1004 Orientace v legislativních, environmentálních a bezpečnostních předpisech v oboru povrchových úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.1005 Operativní řešení organizačních a provozních problémů na úseku povrchových úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.D.3551 Kontrola kvality povrchových úprav a odstranění vad 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2051 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.1000 kontrola kvality chemických výrobků a přípravků používaných v technologiích povrchových úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e73._.0055 technologie povrchových úprav kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0043 principy hodnocení vlastností látek, odpadů a znečištění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0004 chemické suroviny a přípravky aplikované v oblasti povrchových úprav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12._.0022 metody vyhodnocování statistických průzkumů, datová analýza 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.