Typ JP ID
Povolání 102784

Chemicko-farmaceutický technik

Chemicko-farmaceutický technik plánuje, řídí, organizuje, technologicky připravuje, zajišťuje a vyhodnocuje chemicko-farmaceutické výrobní procesy, kontrolní a expediční operace podle předpisové dokumentace při důsledném dodržování zásad výrobní praxe.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Chemicko-farmaceutický operátor, Chemicko-farmaceutický technolog, Chemicko-farmaceutický analytik, Chemicko-farmaceutický mistr, Chemicko-farmaceutický plánovač
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování výroby a příprava výrobních příkazů a záznamů o výrobě.
 • Skladování a příprava k expedici, ověřování parametrů pro zachování kvality a příprava materiálů pro chemicko-farmaceutické procesy.
 • Organizování a řízení výrobních operací podle předpisové dokumentace.
 • Kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací v provozních laboratořích a výrobě.
 • Monitorování kvality výrobního prostředí a kvality pomocných systémů.
 • Zajišťování pohybu materiálu mezi výrobními fázemi.
 • Vedení záznamové dokumentace podle předpisové dokumentace.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných předpisů státní autority.
 • Organizování a provádění validací, kvalifikací a kalibrací.
 • Řízení pravidelné údržby, oprav a obnovy technických a technologických zařízení.
 • Spolupráce při odstraňování běžných závad na zařízeních.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Optimalizace výrobních procesů. 7
Procesní operace v chemické výrobě. 7
Vypracovávání výrobní a kontrolní dokumentace nebo jejich částí. 7
Mezioperační kontrola a kontrola parametrů pro zachování kvality. 6
Příprava a kontrola výrobních směn. 6
Analýzy materiálů, surovin, meziproduktů a produktů. 6
Navažování účinných a pomocných látek. 5
Procesní operace ve výrobě lékových forem nesterilních. 5
Procesní operace ve výrobě lékových forem sterilních. 5
Výroba čištěné vody. 5
Skladování a příprava materiálů pro výrobní operace a příprava expedice. 5
Adjustace a balení léků. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž invazivními alergeny x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie 2844L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářství a potravinářská chemie 29-xx-M/xx
RVP Chemik operátor 28-42-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba 2853H
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru farmaceutická výroba 2853J
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba 2853E
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemicko-farmaceutický analytik (28-094-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 Nutné
k17._.0023 farmaceutická technologie 4 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 Nutné
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 4 Výhodné
j16._.0002 mikrobiologie 4 Výhodné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e53.D.0001 Orientace v zásadách správné výrobní praxe a farmaceutickém systému jakosti 4 Nutné
e53.Z.0001 Řízení farmaceutických procesů, výrobních zařízení, kvalifikace a kalibrace 4 Nutné
e53.D.0002 Provádění průběžných výrobních kontrol ve farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.D.0003 Dodržování zásad práce s účinnými léčivými látkami 4 Nutné
e53.D.0004 Dodržování hygienických zásad ve farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.D.0005 Aseptická práce a sterilizace ve výrobě sterilních léčivých přípravků 4 Nutné
e53.D.0006 Výroba nesterilních léčivých přípravků 4 Nutné
e53.D.0007 Určování čistých a definovaných prostor v chemicko-farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.A.0001 Příprava farmaceuticky čistých vod 4 Nutné
e53.D.0008 Práce s předpisovou a záznamovou dokumentací 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Duševní poruchy.
 • Drogová závislost v anamnéze.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.