Typ JP ID
Specializace 102146

Specialista pracovně právních vztahů

Specialista pracovně právních vztahů tvoří pracovně právní smlouvy, dohlíží na jejich dodržování a řeší případné neshody v souladu s pracovně právní legislativou.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: personální práce
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Nadřízené povolání: Personalista specialista
Příbuzné specializace: Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista náboru pracovních sil, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba pracovních smluv.
 • Kontrola dodržování pracovních smluv.
 • Řešení stížností zaměstnanců a jejich neshod s vedením společnosti v pracovně právních vztazích.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právních předpisech.
 • Komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a dalšími externími subjekty.
 • Organizace a účast na kolektivním vyjednávání.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti.
 • Komunikace se zaměstnanci.

CZ-ISCO

 • 33138 - Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce
 • 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky (CZ-ISCO 3313)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 354 Kč 38 720 Kč 64 753 Kč 27 918 Kč 35 537 Kč 49 883 Kč
Středočeský kraj 16 969 Kč 31 658 Kč 54 745 Kč 25 610 Kč 31 727 Kč 41 455 Kč
Jihočeský kraj 18 058 Kč 29 369 Kč 45 875 Kč 25 102 Kč 31 566 Kč 40 590 Kč
Plzeňský kraj 22 204 Kč 31 275 Kč 46 231 Kč 25 319 Kč 32 216 Kč 43 110 Kč
Karlovarský kraj 18 142 Kč 29 658 Kč 44 011 Kč 25 484 Kč 31 658 Kč 40 038 Kč
Ústecký kraj 20 225 Kč 29 327 Kč 47 359 Kč 25 602 Kč 32 633 Kč 43 038 Kč
Liberecký kraj 27 451 Kč 32 806 Kč 47 256 Kč 25 487 Kč 31 704 Kč 39 654 Kč
Královéhradecký kraj 19 963 Kč 29 265 Kč 43 346 Kč 25 720 Kč 31 284 Kč 39 324 Kč
Pardubický kraj 18 143 Kč 30 109 Kč 40 898 Kč 24 841 Kč 30 932 Kč 38 532 Kč
Kraj Vysočina 19 367 Kč 31 279 Kč 47 716 Kč 24 687 Kč 30 686 Kč 38 339 Kč
Jihomoravský kraj 19 117 Kč 28 113 Kč 44 338 Kč 25 539 Kč 32 256 Kč 41 564 Kč
Olomoucký kraj 15 765 Kč 26 857 Kč 39 743 Kč 25 221 Kč 31 447 Kč 40 164 Kč
Zlínský kraj 21 519 Kč 30 447 Kč 49 654 Kč 24 791 Kč 30 951 Kč 38 932 Kč
Moravskoslezský kraj 15 768 Kč 28 565 Kč 43 318 Kč 25 666 Kč 32 084 Kč 41 587 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky 32 649 Kč 33 204 Kč
33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce 37 408 Kč 36 806 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracování výkladů a stanovisek ke složitým pracovněprávním sporům, které se řeší na úrovni vedení organizace nebo v soudním řízení. 9
Spolupráce s vedením společnosti při tvorbě interních pracovněprávních předpisů. 8
Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů. 7
Úprava pracovněprávních smluv a interních předpisů při změnách v legislativě. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců. 8
Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Personální řízení 63-42-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru sociologie 6703R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost 7541M
KKOV Bakalářský studijní program v oboru právo a právní věda 6805R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů (62-018-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k23.D.2051 Tvorba a aktualizace pracovněprávních dokumentů a pracovních smluv 4 Nutné
k23.C.2009 Zajišťování komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a ostatními externími subjekty 6 Nutné
i52.Z.5004 Organizování kolektivního vyjednávání 6 Nutné
i52.D.2009 Tvorba a revize interních pracovněprávních norem 6 Nutné
k23.C.2001 Řešení pracovněprávní problematiky rámci organizace 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52._.0004 kategorizace prací 6 Nutné
k23._.0001 zákon o zaměstnanosti 6 Nutné
k23._.0011 svět práce, povolání, profesní skupiny, odvětví, klasifikace CZ-ISCO 6 Výhodné
k23._.0014 trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování 6 Výhodné
k23._.0015 základy pracovního práva, zákoník práce 6 Nutné
i31._.0006 stanovy a základní organizační normy společnosti 6 Nutné
i52._.0012 pracovně právní předpisy v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do skupin, tarifních stupňů (platových tříd) 6 Nutné
i51._.0021 personální management 6 Výhodné
i52._.0013 kolektivní vyjednávání 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.