Typ JP ID
Povolání 102138

Personalista

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: personální práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Personální specialista, HR specialista, Referent osobního oddělení, Personální referent, HR administrátor, HR officer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování a vedení personální práce v organizaci.
 • Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace.
 • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců.
 • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.
 • Spolupráce na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců.
 • Spolupráce při analýze vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých oddělení v oblasti personální práce.
 • Reporting vedení organizace.

CZ-ISCO

 • 44160 - Personální referenti
 • 4416 - Personální referenti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Personální referenti (CZ-ISCO 4416)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 157 Kč 35 445 Kč 56 377 Kč 30 472 Kč 39 234 Kč 54 282 Kč
Středočeský kraj 15 063 Kč 40 461 Kč 64 439 Kč 25 007 Kč 31 556 Kč 41 246 Kč
Jihočeský kraj 23 606 Kč 34 049 Kč 50 020 Kč - - -
Plzeňský kraj - - - 29 572 Kč 36 588 Kč 49 611 Kč
Ústecký kraj 22 976 Kč 31 066 Kč 43 020 Kč 22 302 Kč 29 928 Kč 42 032 Kč
Liberecký kraj 19 898 Kč 33 945 Kč 50 826 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 25 018 Kč 31 928 Kč 44 006 Kč
Pardubický kraj 20 048 Kč 28 908 Kč 42 721 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 366 Kč 31 546 Kč 44 347 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 683 Kč 33 062 Kč 47 129 Kč 24 868 Kč 33 008 Kč 47 649 Kč
Olomoucký kraj 15 034 Kč 25 941 Kč 45 488 Kč 24 151 Kč 31 778 Kč 42 039 Kč
Zlínský kraj 24 580 Kč 32 854 Kč 50 761 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 765 Kč 30 595 Kč 39 484 Kč 24 417 Kč 31 728 Kč 41 121 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4416 Personální referenti 33 307 Kč 35 501 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vypracování systému odměňování zaměstnanců včetně zaměstnaneckých benefitů, sledování trendů v odměňování. 7
Spolupráce s vedení organizace při kolektivním vyjednávání. 7
Příprava a realizace přijímacích pohovorů, ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců dle stanovených kvalifikačních požadavků pro výkon práce, adaptace zaměstnanců. 7
Spolupráce s vedením společnosti při přijímání zaměstnanců s ohledem na nastavenou personální politiku. 6
Komunikace s oprávněnými institucemi v personální oblasti. 6
Vyřizování pracovně právních nároků zaměstnanců. 6
Organizace a vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců. 6
Aplikace změn v souvislosti s legislativou. 5
Vedení veškeré personální agendy zaměstnanců. 5
Zajištění povinností v souvislosti se zaměstnáváním cizinců a vysíláním zaměstnanců. 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Zajišťování a kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod. 8
Posuzování a výběr uchazečů o přijetí v rámci výběrového řízení podle stanovených zásad a kriterií. 8
Zajišťování realizace sociálních programů. 8
Zajišťování realizace vzdělávání zaměstnanců podle potřeb organizace. 8
Vyřizování pracovněprávních záležitostí zaměstnanců. 8
Zajišťování dílčích úkolů při výběru a přijímání nových zaměstnanců, například organizačně-technické zabezpečení výběrového řízení. 7
Organizační zajišťování akcí ke zvyšování a doplňování kvalifikace zaměstnanců. 7
Provádění dílčích pracovněprávních úkonů a personalistických prací podle stanovených postupů a pravidel, například vedení personální evidence, příprava a kompletace pracovněprávní a zaměstnanecké dokumentace a dalších podkladů ke vzdělávání zaměstnanců a pro oblast systemizace a organizačního uspořádání. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru administrativa 6342N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Personalista (62-007-N)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52._.0021 hodnoticí a motivační systémy zaměstnanců 4 Nutné
k23._.0014 trh práce, jeho vývojové trendy, ukazatele trhu práce a jejich posuzování 4 Výhodné
k23._.0015 základy pracovního práva, zákoník práce 4 Nutné
k23._.0034 podmínky zaměstnávání v zahraničí 4 Výhodné
i52._.0011 personalistika a mzdy (platy), mzdové (platové) předpisy, formy odměňování 4 Nutné
i52._.0012 pracovně právní předpisy v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do skupin, tarifních stupňů (platových tříd) 4 Nutné
i51._.0021 personální management 4 Nutné
i52._.0001 zásady stanovování požadavků na pracovní pozice 4 Nutné
i52._.0003 postupy výběru zaměstnanců, konkursní řízení 4 Nutné
i52._.0013 kolektivní vyjednávání 4 Výhodné
i52._.0022 kariérový růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání 4 Nutné
i52._.0023 plánování lidských zdrojů v podniku 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i52.D.8012 Vedení personálních evidencí (osobní údaje zaměstnanců, jejich pracovní zařazení, dosažená a požadovaná kvalifikace apod.) 4 Nutné
i52.Z.4231 Realizování personální politiky organizace s cílem optimálního fungování řízení lidských zdrojů 4 Nutné
i52.D.2223 Sestavení vzdělávacího plánu 4 Nutné
i52.D.6223 Identifikování personálních potřeb firmy 4 Nutné
i52.Z.5002 Organizování vzdělávání zaměstnanců 4 Nutné
i52.Z.5003 Zajišťování náborových činností 4 Nutné
i52.D.2003 Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců 4 Nutné
i52.C.2002 Propouštění zaměstnanců 4 Nutné
i52.D.2009 Tvorba a revize interních pracovněprávních norem 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.