Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102746

Technik protierozních opatření

Technik protierozních opatření (PEO) provádí odborné práce při správě, provozu a údržbě PEO a prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), kontroluje způsoby hospodaření v povodí, poskytuje informace a poradenství v oboru, jedná s externími zainteresovanými stranami a zpracovává informace o povodí.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Technik melioračních soustav
Příbuzné specializace: Technik odvodňovacích soustav, Technik závlahových soustav,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při opravách a haváriích a řešení škod způsobených mimořádnými klimatickými jevy.
 • Jednání s investory při střetu jejich záměrů s PEO.
 • Jednání se správními orgány nižšího stupně.
 • Kontrola stavu a funkčnosti PEO.
 • Kontrola způsobů hospodaření v povodí.
 • Zpracovává a poskytuje informace o povodí (základní, aktuální, výhledové apod.).
 • Příprava podkladů pro údržbu, opravy a rekonstrukce PEO.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31126 - Stavební technici provozní
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31126 Stavební technici provozní 36 514 Kč 38 192 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-M/xx
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
RVP Lesnictví 41-46-M/01
RVP Zemědělství a lesnictví 41-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička protierozních opatření (36-169-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Autorizace ČKAIT TV03 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Autorizace ČKAIT TV01 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby hydrotechnické podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Autorizace ČKAIT IV00 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.D.5021 Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2023 Jednání s investory a správními orgány ve vodohospodářské sféře 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2012 Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1021 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.1014 Poskytování poradenství v oblasti zemědělství a v dalších oblastech využití melioračních staveb a opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1022 Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1026 Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce protierozních opatření a odstranění škod způsobených mimořádnými klimatickými jevy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1031 Provádění kontrol funkčnosti technických protierozních opatření, včetně prvků územního systému ekologické stability 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1032 Provádění kontrol stavu agrotechnických a vegetačních protierozních opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1030 Provádění kontrol dodržování organizačních protierozních opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0015 ochrana půdy a vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0022 hydrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0040 vegetační doprovod vodního toku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0041 hydrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0042 hydromeliorační stavby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0043 protierozní opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0010 hydraulika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0003 revitalizace vodních toků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0004 pozemkové úpravy ve vodohospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21._.0004 územní systémy ekologické stability 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.