Typ JP ID
Specializace 102721

Technik odvodňovacích soustav

Technik odvodňovacích soustav provádí odborné práce při správě, provozu a údržbě odvodňovacích soustav, kontroluje způsoby hospodaření v povodí, poskytuje informace a poradenství v oboru a jedná s externími zainteresovanými stranami, zpracovává informace o povodí.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Technik melioračních soustav
Příbuzné specializace: Technik závlahových soustav, Technik protierozních opatření
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu na odvodňovacích vodních dílech a zařízeních.
 • Řízení prací při opravách a haváriích na odvodňovacích vodních dílech a zařízeních.
 • Jednání s investory při střetu jejich záměrů s odvodňovací soustavou.
 • Jednání se správními orgány nižšího stupně.
 • Kontrola funkčnosti odvodňovacích soustav.
 • Kontrola způsobů hospodaření v povodí.
 • Zpracovává a poskytuje informace o povodí (základní, aktuální, výhledové apod.).
 • Příprava podkladů pro údržbu, opravy a rekonstrukce odvodňovacích soustav.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Jednání se správními orgány ve věcech stavebních, vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody, územního plánování, ekologické stability, komplexních pozemkových úprav, protierozní ochrany pozemků, apod. 6
Sestavování plánů údržby a podkladů pro opravy a rekonstrukce odvodňovací soustavy, včetně odstranění povodňových škod. 6
Stanovení podmínek, kontrola provádění a přejímky prací při stavební činnosti cizích investorů dotýkající se odvodňovací soustavy. 6
Plnění funkce stavebního dozoru při výstavbě, rekonstrukci, opravách, údržbě a odstraňování povodňových škod odvodňovací soustavy. 6
Pasportizace odvodňovací soustavy. 6
Vytýčení stávajících drenážních systémů na žádost vlastníka či uživatele pozemku. 6
Kontrola způsobů hospodaření a vhodnosti agrotechnických opatření s důrazem na protierozní ochranu pozemků. 6
Kontrola funkčnosti odvodňovací soustavy plošně se zákresem pozemků se zjištěnými závadami. 6
Kontrola vyústění hlavních odvodňovacích zařízení do vodních toků. 6
Kontrola průniku „cizích vod“ do odvodňovacích soustav. 6
Kontrola funkčnosti drenážních výustí, šachtic, pramenních jímek, záchytných a odvodňovacích příkopů a dalších objektů na drenážním detailu. 5
Kontrola průtočnosti hlavních odvodňovacích zařízení. 5
Kontrola funkčnosti propustků a zakrytých částí odvodňovacích kanálů. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-M/xx
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
RVP Lesnictví 41-46-M/01
RVP Zemědělství a lesnictví 41-xx-M/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekologie a ochrana prostředí 1601M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik odvodňovacích soustav (36-157-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Autorizace ČKAIT TV03 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • doporučené - Autorizace ČKAIT TV01 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby hydrotechnické podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • doporučené - Autorizace ČKAIT IV00 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.D.5021 Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů 4 Nutné
f25.C.2012 Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství 4 Nutné
f25.D.1021 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci se zaměřením na meliorační stavby a opatření 4 Nutné
f25.D.1025 Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce odvodňovacích vodních děl a odstranění povodňových škod 4 Nutné
f25.C.1016 Jednání s investory a správními orgány v rámci melioračních staveb 4 Nutné
f25.C.1014 Poskytování poradenství v oblasti zemědělství a v dalších oblastech využití melioračních staveb a opatření 4 Nutné
f25.D.1022 Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství 4 Nutné
f25.D.1027 Provádění kontrol funkčnosti drenážních výustí, šachtic, pramenních jímek, záchytných příkopů a dalších objektů na drenážním detailu 4 Nutné
f25.D.1028 Provádění kontrol stavu průtočnosti otevřených i krytých odvodňovacích kanálů, propustků, stavu břehových opevnění, funkčnosti příslušenství a břehových porostů 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0015 ochrana půdy a vod 4 Nutné
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 4 Nutné
j15._.0022 hydrologie 4 Nutné
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 4 Nutné
f25._.0040 vegetační doprovod vodního toku 4 Nutné
f13._.0041 hydrotechnika 4 Nutné
f25._.0042 hydromeliorační stavby 4 Nutné
f25._.0043 protierozní opatření 4 Nutné
j13._.0010 hydraulika 4 Nutné
f25._.0003 revitalizace vodních toků 4 Nutné
f25._.0004 pozemkové úpravy ve vodohospodářství 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a04 Flexibilita 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.