Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30517

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy a podmínky výroby pitné vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Vodárenský technik
Příbuzné specializace: Vodárenský technik dispečer, Vodárenský technik úpravy pitné vody, Vodárenský technik čištění odpadních vod,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Provádění technického dozoru a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod.
 • Propočet kapacity zařízení ve výrobě pitné vody a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Aktualizace provozních řádů na úpravnách pitné vody a ČOV.
 • Měření, odběr vzorků a spolupráce na vyhodnocování získaných údajů.
 • Sledování zákonů, nařízení, vyhlášek a další legislativy a plnění jednotlivých podmínek konkrétních vodoprávních rozhodnutí.
 • Sledování nových poznatků a vývoje technologií čištění odpadních vod, předkládání jejich uplatnění v podmínkách provozu ČOV.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a evidence.

CZ-ISCO

 • 31163 - Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč
31163 Chemičtí technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 43 201 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž teplem x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technická zařízení budov 36-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru průmyslová chemie 2842L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technolog/technoložka odpadních vod (36-165-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.5315 Propočítávání kapacity zařízení ve výrobě vody a čištění odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.3312 Provádění technického dozoru a kontroly dodržování technologických postupů výroby vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.4319 Zajišťování technologických změn výroby vody na úpravnách vody a technologických změn čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.9211 Aktualizace provozních řádů úpraven vody a čistíren odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.8313 Vedení technické dokumentace a evidence o technologických postupech a podmínkách výroby vody na úpravnách vody a o čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.D.3313 Sledování, posuzování a vyhodnocování technologických údajů úpravny vody a čistírny odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.4331 Samostatné určování technologických postupů a podmínek čištění odpadních vod na čistírnách odpadních vod dle standardních postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.4311 Samostatné určování technologických postupů a podmínek výroby vody na úpravnách vody dle standardních postupů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0032 měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0033 čištění odpadních vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0022 zásady a předpisy pro řešení vodních havárií v průmyslových a dalších objektech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0031 vodárny, úpravny vod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0002 hygienická ochrana vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0021 manipulační a provozní řády vodohospodářských úseků průmyslových podniků 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.