Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5315

Vodohospodářský technik dispečer

Vodohospodářský technik dispečer samostatně sleduje a vyhodnocuje provozní a hydrometeorologickou situaci na tocích, vodních dílech a zařízeních a koordinuje provoz v celém povodí.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Water resources supervisor, Koordinátor provozu
Nadřízené povolání: Vodohospodářský technik
Příbuzné specializace: Vodohospodářský technik říčního dozoru, Vodohospodářský technik hrázný jezný, Vodohospodářský technik správy povodí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sledování, zaznamenávání hydrologických, meteorologických a provozních hodnot a vyhodnocování takto získaných údajů v povodí.
 • Operativní řízení hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách při běžných i mimořádných situacích.
 • Vyhodnocování informací o hospodaření s vodou v povodí.
 • Aktivace a koordinace příslušných složek při mimořádných situacích.
 • Zajišťování hlásné povodňové služby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31425 Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 39 200 Kč 35 027 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Duševní zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
RVP Vodař 36-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární 3941L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vodohospodářský technik dispečer / vodohospodářská technička dispečerka (36-154-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.Z.1021 Řízení provozu na vodních dílech a vodohospodářských zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.Z.1022 Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.5021 Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.1012 Poskytování informací o sledovaném povodí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3928 Sledování a posuzování hydrologických, meteorologických a provozních údajů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1002 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8024 Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.C.2012 Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.6210 Obsluha a interpretace výsledků hydrologických modelů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3933 Monitorování a posuzování povodňových situací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8027 Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0016 správa vodních toků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0015 zásady a předpisy pro řešení povodní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0014 zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0013 manipulační a provozní řády na vodních dílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0022 hydrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0091 vodohospodářské řešení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0018 zásady a předpisy pro řešení ledových jevů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0019 technickobezpečnostní dohled nad vodními díly 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0041 hydrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.