Typ JP ID
Specializace 102776

Obsluha třídírny uranu

Obsluha třídírny uranu obsluhuje stroje a zařízení a řídí linku třídění vytěžené uranové rudy.

Odborný směr: Těžba a úprava nerostných surovin
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Báňský úpravář
Příbuzné specializace: Obsluha úpravny kamene, Báňský úpravář uhlí, Báňský úpravář uranu,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a zařízení.
 • Řízení procesu třídění uranové rudy.
 • Kontrola procesu třídění uranové rudy.
 • Odebírání a měření vzorků vytříděné uranové rudy.
 • Seřizování a běžná údržba strojů a zařízení.
 • Vedení provozních záznamů.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení linky třídění uranové rudy. 4
Obsluha strojů a zařízení v třídírně (dopravníků, výklopníků, drtičů) v procesu třídění uranové rudy. 3
Běžná údržba a seřizování třídících strojů a zařízení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zraková zátěž x
Zátěž teplem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x
Práce ve výškách x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chemickými látkami x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha třídírny uranu (21-065-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Úprava a zušlechťování nerostů - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a04 Flexibilita 2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d14._.0003 úprava a zušlechťování hornin a nerostů 3 Nutné
d11._.0060 strojnictví, hornické stroje a zařízení 3 Výhodné
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d13.D.0007 Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se obsluhy třídírny uranu 3 Nutné
d11.B.1023 Obsluha a řízení technologického procesu (linky) drcení a třídění 3 Nutné
d11.A.4015 Seřizování drtičů a třídičů v sestavě technologické linky úpravny. 3 Nutné
l24.D.1009 Monitoring ionizujícího záření na pracovišti 3 Nutné
d11.D.9001 Vedení provozní dokumentace 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.