Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5314

Vodohospodářský technik hrázný jezný

Vodohospodářský technik hrázný jezný samostatně řídí provoz, údržbu a opravy vodních děl a vodohospodářských zařízení na nich dle manipulačního a provozního řádu.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Water resources engineer
Nadřízené povolání: Vodohospodářský technik
Příbuzné specializace: Vodohospodářský technik říčního dozoru, Vodohospodářský technik dispečer, Vodohospodářský technik správy povodí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení obsluhy a provozu přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačních řádů.
 • Zajišťování dodržování manipulačních řádů na vodních dílech.
 • Zpracování podkladů a požadavků na údržbu a opravy.
 • Koordinace prací při opravách a údržbě na vodním díle v souladu s provozním řádem.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany.
 • Plnění úkolů dle Programu technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Sledování a hodnocení jakosti vody.
 • Řízení prací při čistotářských haváriích a mimořádných událostech.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.

CZ-ISCO

 • 31126 - Stavební technici provozní
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31126 Stavební technici provozní 36 514 Kč 38 192 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zátěž vibracemi x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
RVP Vodař 36-65-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technická zařízení budov 3645L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární 3941L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství 3642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov 3645M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vodohospodářský technik hrázný jezný / vodohospodářská technička hrázná jezná (36-153-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha ruční motorové řetězové pily - odborná způsobilost podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.B.3011 Obsluha malých vodních elektráren 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.4011 Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.Z.1021 Řízení provozu na vodních dílech a vodohospodářských zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.Z.1022 Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.Z.2031 Organizace havarijní služby pro případ havárií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3919 Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.6021 Vytyčování plavebních drah 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.5010 Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3928 Sledování a posuzování hydrologických, meteorologických a provozních údajů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3741 Kontrola a přejímka oprav vodních děl a vodohospodářských zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1002 Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3913 Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.3915 Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.4010 Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.4015 Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8024 Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.B.4024 Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.5001 Řízení a obsluha drobné mechanizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2110 Prevence před povodněmi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2013 Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.6180 Hodnocení stavu vegetačního opevnění a břehových porostů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.2023 Zpracování plánů údržby, oprav a podkladů pro rekonstrukce vodních toků a vodních děl 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8027 Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0016 správa vodních toků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0015 zásady a předpisy pro řešení povodní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0001 ekologie se zaměřením na vodní hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0014 zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0012 vodní stavby a vodní díla 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0013 manipulační a provozní řády na vodních dílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0033 technologie betonování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0051 technologie dláždění a asfaltování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0022 hydrologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0011 vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0019 technickobezpečnostní dohled nad vodními díly 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0035 technologická zařízení na vodních tocích a vodních dílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0036 elektrotechnická zařízení na tocích a vodních dílech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0041 hydrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0003 ochrana vody a monitoring jakosti vody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0010 hydraulika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin
 • Poruchy vidění
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Imunodeficitní stavy
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Alergická onemocnění
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Tinnitus
 • Chronické záněty středouší
 • Poruchy sluchu
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Onemocnění ledvin
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění oběhové soustavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažné poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.