Typ JP ID
Povolání 101626

Jazykovědec

Jazykovědec se zabývá výzkumem jazyků, analyzuje původ, strukturu a vývoj jednotlivých jazyků, popisuje živé a mrtvé jazyky, připravuje dokumentaci potřebnou ke studiu cizích jazyků a učí v jazykových kursech, které odpovídají jeho specializaci.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Linguist, Philologist, Lingvista, Philolog, Sprachwissenschaftler, Akademický pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Pozorování a zkoumání jazykového chování.
 • Zkoumání historického vývoje jazyka.
 • Zkoumání teorie jazyka.
 • Zkoumání nářečí a jejich zapisování.
 • Tvorba a kodifikace nové terminologie.
 • Péče o spisovný jazyk a jeho kultivace.
 • Vytváření a sestavování slovníků a učebnic jazyka českého.
 • Vědecká, přednášková a publikační činnost.

CZ-ISCO

 • 26432 - Jazykovědci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řešení komplexů úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupen zobecňování jevů s cílem aplikovat obecné teorie, koncepce a směry vývoje a principiálně nové poznatky na co nejširší okruhy uplatnění. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj společenských oblastí, oborů, odvětví nebo vědních oborů. 11
Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky. 10
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu nebo tvůrčí činnosti v oblasti umění a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů nebo absolventů vysokých škol, organizování a vedení jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, provádění expertizních a hodnotících činností a vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací. 14
Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, případně přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti. 13
Vzdělávací činnost při osvojování a upevňování znalostí a dovedností studentů nebo absolventů vysokých škol. 12

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru filologie 7310T
KKOV Doktorský studijní program v oboru filologie 7310V

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů filologické vědy 73xxT
KKOV Doktorský studijní program ve skupině oborů filologické vědy 73xxV

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34.D.9022 Studium odborné lingvistické literatury 7 Nutné
j36.D.7002 Pozorování a zkoumání jazykového chování 7 Nutné
j36.D.7021 Konzistentní uvažování o jazykových jevech 7 Nutné
i51.D.9001 Efektivní shrnutí odborného textu 7 Nutné
j41.C.6901 Prezentování akademických či odborných témat 7 Nutné
m21.C.1530 Vedení diskusí prostřednictvím fóra 7 Nutné
j41.C.6217 Výuka jazyka 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j37._.0002 filologie 6 Nutné
j37._.0003 lingvistika 7 Nutné
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 Nutné
j34._.0005 metodologie 7 Nutné
j37._.0012 pravopis 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf