Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101626

Jazykovědec

Jazykovědec se zabývá výzkumem jazyků, analyzuje původ, strukturu a vývoj jednotlivých jazyků, popisuje živé a mrtvé jazyky, připravuje dokumentaci potřebnou ke studiu cizích jazyků a učí v jazykových kursech, které odpovídají jeho specializaci.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Linguist, Philologist, Lingvista, Philolog, Sprachwissenschaftler, Akademický pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Pozorování a zkoumání jazykového chování.
 • Zkoumání historického vývoje jazyka.
 • Zkoumání teorie jazyka.
 • Zkoumání nářečí a jejich zapisování.
 • Tvorba a kodifikace nové terminologie.
 • Péče o spisovný jazyk a jeho kultivace.
 • Vytváření a sestavování slovníků a učebnic jazyka českého.
 • Vědecká, přednášková a publikační činnost.

CZ-ISCO

 • 26432 - Jazykovědci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru filologie 7310T
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru filologie 7310V

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů filologické vědy 73xxT
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program ve skupině oborů filologické vědy 73xxV

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34.D.9022 Studium odborné lingvistické literatury 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.7002 Pozorování a zkoumání jazykového chování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.7021 Konzistentní uvažování o jazykových jevech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.9001 Efektivní shrnutí odborného textu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6901 Prezentování akademických či odborných témat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m21.C.1530 Vedení diskusí prostřednictvím fóra 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6217 Výuka jazyka 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j37._.0002 filologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0003 lingvistika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika vyučovaného oboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0005 metodologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0012 pravopis 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf