Typ JP ID
Specializace 6198

Samostatný textilní technik technolog

Samostatný textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Textile industry technologist, Manufacturing engineer, Manager technologie, Vedoucí technologie, Diplomovaný textilní technik technolog
Nadřízené povolání: Samostatný textilní technik
Příbuzné specializace: Samostatný textilní technik manažer, Samostatný textilní technik desinatér,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
 • Během výroby prototypů a vzorků ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
 • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
 • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
 • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
 • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.
 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.

CZ-ISCO

 • 31193 - Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31193 Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech 41 075 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality. 9
Ověřování úplnosti podkladů, vhodnosti postupů, stanovování optimální spotřeby materiálu a času. 9
Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů v porovnání se skutečností u textilních výrobků, hodnocení jejich způsobilosti, vypracovávání zkušebních protokolů, popř. jejich uvádění do provozu. Navrhování kontrolních metod. 9
Zabezpečování nebo zhotovování výrobních podkladů 9
Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, vyhodnocování, formulace závěrů a vydávání posudků. 9
Kontrola dodržování technologické kázně podle pokynů. 8
Provádění kontrol norem spotřeby času i materiálu po uvedení do výroby. 8
Spolupráce při oponentním řízení. 8
Zajišťování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilnictví 31-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru textilní inženýrství 3106R
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru textilnictví 3141N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru textilnictví 3141M
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxN
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 32xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný textilní technik technolog (31-071-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě 6 Nutné
e21.D.6110 Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě 6 Nutné
e21.D.4110 Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v textilní výrobě 6 Nutné
e21.D.3110 Kontrola dodržování technologických postupů v textilní výrobě 6 Nutné
e21.D.2460 Vypracovávání výrobních podkladů v textilní výrobě 6 Nutné
e21.D.1036 Vypracovávání protokolů o výsledcích zkoušek vzorků a prototypů v textilní výrobě 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 6 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 6 Nutné
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 6 Nutné
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 4
a11 Aktivní přístup 4
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.