Typ JP ID
Specializace 103041

Chemicko-farmaceutický plánovač

Chemicko-farmaceutický plánovač plánuje a organizuje přípravu chemicko-farmaceutické výroby dle stavu materiálů propuštěných do výroby, kapacit výroby a požadavků logistického útvaru podle předpisové dokumentace a při důsledném dodržování zásad správné výrobní praxe.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Chemicko-farmaceutický dispečer
Nadřízené povolání: Chemicko-farmaceutický technik
Příbuzné specializace: Chemicko-farmaceutický operátor, Chemicko-farmaceutický technolog, Chemicko-farmaceutický analytik, Chemicko-farmaceutický mistr,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Plánování výroby a příprava výrobních příkazů a záznamů o výrobě.
 • Příprava šaržové výrobní dokumentace a výrobního příkazu.
 • Kontrola stavu zásob materiálů propuštěných do výroby.
 • Spolupráce na řešení nedokončené výroby a odchylek.
 • Monitorování výkonů linek.
 • Stanovování spotřeby práce na jednotku výroby.
 • Vyhodnocování šarží produktů.
 • Zpracování kalkulací a kontrola norem spotřeby surovin na základě dlouhodobých výsledků.
 • Zajišťování pomůcek pro dodržení bezpečnosti práce, správného pracovního oděvu a obuvi pro pracovníky výroby dle předpisové dokumentace.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava šaržové dokumentace. 6
Příprava plánů denní výrobní činnosti. 5
Příprava záznamové dokumentace. 5
Normování spotřeby práce. 5
Kontrola stavu zásob. 5
Zpracování materiálových požadavků podle výrobních výhledů. 5
Materiálové zabezpečení denní výroby. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž teplem x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba 2853E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba 2853H
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru farmaceutická výroba 2853J

Legislativní požadavky

 • doporučené - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a04 Flexibilita 2
a07 Samostatnost 3
a09 Plánování a organizování práce 4
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 4 Nutné
k17._.0023 farmaceutická technologie 4 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 Nutné
j22._.0023 práce se softwarem pro odborné aplikace 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27.D.2211 Tvorba plánů výroby v dílčí oblasti logistiky výroby 4 Nutné
e53.D.0002 Provádění průběžných výrobních kontrol ve farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.D.0001 Orientace v zásadách správné výrobní praxe a farmaceutickém systému jakosti 4 Nutné
e53.D.0003 Dodržování zásad práce s účinnými léčivými látkami 4 Nutné
e53.D.0004 Dodržování hygienických zásad ve farmaceutické výrobě 4 Nutné
e53.D.0008 Práce s předpisovou a záznamovou dokumentací 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.