Typ JP ID
Specializace 103039

Chemicko-farmaceutický analytik

Chemicko-farmaceutický analytik provádí konkrétní analytická stanovení pro procesy v chemickofarmaceutické výrobě, odběry vzorků, přípravu vzorků k analytice, vyhodnocení a zaznamenávání výsledků do záznamové dokumentace dle předpisové dokumentace při důsledném dodržování správné výrobní a kontrolní praxe.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Chemicko-farmaceutický technik
Příbuzné specializace: Chemicko-farmaceutický operátor, Chemicko-farmaceutický technolog, Chemicko-farmaceutický mistr, Chemicko-farmaceutický plánovač
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vzorkování a označování vstupních materiálů, vzorků meziproduktů a hotových výrobků.
 • Odběry vzorků pro mikrobiologické zkoušky.
 • Příprava vzorků k analýze.
 • Analýza vzorků podle předpisové dokumentace.
 • Výrobní kontroly a průběžné monitorování parametrů meziproduktů.
 • Sestavování plánu vzorkování.
 • Vyhodnocování výsledků a záznamy do dokumentačních systémů.
 • Příprava měřících zařízení, kontrolní úkony, kvalifikace a validace měřících zařízení.
 • Vypracování postupů jednoduchých zkoušek podle předpisové dokumentace.
 • Provádění validace analytických postupů.
 • Zajištění sanitačních a dezinfekčních operací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce podle předpisové dokumentace a platných předpisů státní autority.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Analýza meziproduktů. 7
Analýza hotových výrobků. 7
Mikrobiologická kontrola materiálů. 7
Zpracování metod a postupů jednoduchých až složitějších fyzikálně-chemických zkoušek. 6
Ověřování, kvalifikace, validace procesů a zařízení v laboratořích. 6
Vzorkování a označování materiálů (API, pomocné látky, obalový materiál apod.). 5
Mezioperační kontroly. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie 29xxM

Legislativní požadavky

 • doporučené - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a12 Zvládání zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 4 Nutné
j16._.0002 mikrobiologie 4 Nutné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 Nutné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 Nutné
e52._.0040 chemické a fyzikálně chemické metody zkoušek 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14.D.3001 Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití metod analytické chemie 4 Nutné
e53.D.0003 Dodržování zásad práce s účinnými léčivými látkami 4 Nutné
e53.D.0008 Práce s předpisovou a záznamovou dokumentací 4 Nutné
e53.D.0001 Orientace v zásadách správné výrobní praxe a farmaceutickém systému jakosti 4 Nutné
e53.D.0011 Validace, kalibrace a nastavování laboratorních přístrojů a zařízení, ověřování jejich správné funkce 4 Nutné
e53.A.0003 Vzorkování materiálů v chemicko-farmaceutické praxi 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.