Typ JP ID
Specializace 5219

Sklářský technik kontrolor jakosti

Sklářský technik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu surovin, materiálů a výrobků.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Kontrolor kvality, Quality control engineer
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Příbuzné specializace: Sklářský technik technický manažer provozu, Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna, Sklářský technik dispečer, Sklářský technik mistr, Sklářský technik tavení, Sklářský technik technolog, Sklářský technik normovač,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Předkládání doporučení ke zlepšení stávajících procesů.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků podle technických norem.
 • Navrhování opatření k odstraňování příčin nekvalitní výroby.
 • Shromažďování podkladů a posuzování kvality k vyřízení reklamací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 35 136 Kč 58 341 Kč - - -
Středočeský kraj 26 499 Kč 38 191 Kč 55 889 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 226 Kč 35 788 Kč 56 521 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 834 Kč 39 036 Kč 57 597 Kč - - -
Ústecký kraj 20 480 Kč 27 953 Kč 49 367 Kč - - -
Liberecký kraj 25 456 Kč 39 878 Kč 60 052 Kč - - -
Královéhradecký kraj 15 967 Kč 34 249 Kč 49 778 Kč - - -
Pardubický kraj 21 809 Kč 29 356 Kč 50 196 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 300 Kč 37 526 Kč 58 629 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 799 Kč 30 266 Kč 47 142 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 295 Kč 33 613 Kč 47 817 Kč - - -
Zlínský kraj 23 890 Kč 35 255 Kč 54 263 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 603 Kč 30 761 Kč 42 152 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 34 280 Kč 33 635 Kč
31165 Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 30 881 Kč 33 543 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality. 7
Navrhování jednoduchých kontrolních metod. 7
Ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů výrobků v porovnání se skutečností a hodnocení jejich způsobilosti. 7
Zajišťování specializované vstupní, mezioperační a výstupní kontroly s případnou pomocí dalších kontrolorů a laborantů. 7
Zpracování vnitřních metrologických předpisů společnosti. 7
Kontrola dodržování technologické kázně. 6
Provádění fyzikálních nebo chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků podle stanovených kontrolních postupů. 6
Provádění kvalitativních kontrol pomocí speciálních postupů, nástrojů a přístrojů. 6
Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly nebo její řízení prostřednictvím kontrolních dělníků nebo laboratorních pracovníků. 6
Zajišťování kalibrace měřidel včetně evidence. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie silikátů 28-46-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba 2845M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba 2845L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sklářský technik kontrolor jakosti (28-087-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 3 Výhodné
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 3 Nutné
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 4 Nutné
e61._.0032 druhy skla 4 Nutné
e61._.0033 technologie tavby skloviny 3 Nutné
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 3 Nutné
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 3 Nutné
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 3 Nutné
e61._.0037 technologie výroby a zpracování skleněného vlákna 3 Výhodné
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 3 Výhodné
j13._.0041 metrologie fyzikálních veličin 4 Nutné
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 4 Nutné
e61._.0030 vady skla 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.3610 Uplatňování a vyřizování reklamací ve sklářské výrobě (včetně zjišťování závad) 4 Nutné
e61.D.4110 Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě 4 Nutné
e61.D.6110 Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě 4 Nutné
e61.D.2510 Navrhování metod kontroly jakosti sklářských výrobků 4 Výhodné
e61.D.1110 Orientace v normách jakosti a kvality ve sklářství 4 Nutné
e61.D.8510 Vypracování protokolů o výsledcích kontrol ve sklářské výrobě 4 Nutné
e61.D.8410 Vypracování plánů kontroly jakosti sklářských výrobků 4 Nutné
e61.D.3110 Kontrola a dodržování technologických postupů ve sklářství 4 Nutné
e61.D.3510 Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků ve sklářské výrobě 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.