Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101943

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci zpracovává projektovou dokumentaci pro automatickou identifikaci (RFID) potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, dále provádí autorský dozor při realizaci a vykonává odborné projektové práce při zpracování projektů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Projektant systémů pro bezkontaktní identifikaci, System designer for RFID
Nadřízené povolání: Samostatný elektrotechnik projektant
Příbuzné specializace: Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné projektování aplikací pro automatickou identifikaci.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby a montáže.
 • Vyhodnocování a měření elektrických veličin číslicovými nebo analogovými měřicími přístroji.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti provozu, údržby a oprav telekomunikačních systémů a zařízení.

CZ-ISCO

 • 31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 169 Kč 48 262 Kč 75 449 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 969 Kč 56 287 Kč 74 840 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 385 Kč 40 509 Kč 58 699 Kč - - -
Ústecký kraj 21 428 Kč 45 942 Kč 65 635 Kč - - -
Liberecký kraj 33 314 Kč 53 945 Kč 70 726 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 898 Kč 39 678 Kč 68 720 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 687 Kč 46 943 Kč 68 527 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 852 Kč 43 413 Kč 66 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 609 Kč 40 270 Kč 69 118 Kč - - -
Zlínský kraj 26 677 Kč 40 986 Kč 65 056 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 631 Kč 43 070 Kč 64 208 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 44 996 Kč 38 776 Kč
31132 Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 40 605 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3113 Elektrotechnici (kromě řídicích a navigačních zařízení letového provozu) a technici energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C3113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný elektrotechnik projektant / samostatná elektrotechnička projektantka pro automatickou identifikaci RFID (26-046-R)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1804 Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1803 Ochrana před bleskem a přepětím (LPS) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2711 Zpracovávání projektové dokumentace, dokladových částí projektů a technických výpočtů pro sítě elektronických komunikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.C.1431 Konzultační a poradenské činnosti v oblasti provozu, údržby a oprav zařízení a sítí elektronických komunikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2041 Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a el. projektů včetně změn 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.5251 Provádění technických výpočtů při navrhování aplikace automatické identifikace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33.Z.2016 Koordinace prací na řešení projektových úkolů v elektrotechnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.3007 Provádění technologické přípravy výroby a montáže automatické identifikace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4025 Měření elektrických veličin a jejich parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1041 Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí v oblasti RFID 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9054 Nastavení a testování elektrických nebo elektronických zařízení automatické identifikace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0024 projektový management 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0006 vnitřní rozvody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.