Typ JP ID
Povolání 101805

Omítkář

Omítkář provádí různé druhy omítek včetně jejich úprav a oprav.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
 • Příprava malt a omítkových směsí k omítání.
 • Omítání a štukování stavebních ploch.
 • Provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek.
 • Provádění konečné úpravy povrchu omítek.
 • Obsluha strojních zařízení pro omítání.

CZ-ISCO

 • 71232 - Omítkáři
 • 7123 - Štukatéři a omítkáři

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x x
Práce ve výškách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E
KKOV Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Omítkář/omítkářka (36-057-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1001 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 3 Nutné
g11.A.1011 Provádění a opravy vícevrstvých omítek 3 Nutné
g11.A.2015 Provádění a opravy tenkovrstvých omítek 3 Nutné
g11.D.3901 Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3 Nutné
g11.D.1101 Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty 3 Nutné
g11.D.2067 Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy omítek 3 Nutné
g11.D.5010 Výpočty spotřeby materiálu pro omítání 3 Nutné
g11.A.3228 Výroba malt ze suchých směsí 3 Nutné
g11.B.1032 Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0005 bezpečnost ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0011 pozemní stavby 3 Nutné
g11._.0031 technologie zednických prací 3 Nutné
g11._.0003 stavební technologie 3 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.