Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100871

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Další odborné podsměry: výroba stavebních hmot a prvků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Příbuzné specializace: Lamač kamene,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro opracování kamene jako jsou pily, brousicí, lešticí a řezací automaty a linky, soustruhy a vrtačky na kámen a kompresory.
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky, zvedací zařízení, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem a zařízení pro řezání vodním paprskem.

CZ-ISCO

 • 81142 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene
 • 8114 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů (CZ-ISCO 8114)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 37 544 Kč 45 525 Kč 59 541 Kč - - -
Středočeský kraj 25 507 Kč 34 872 Kč 47 359 Kč - - -
Plzeňský kraj 30 494 Kč 36 538 Kč 51 161 Kč - - -
Královéhradecký kraj 28 711 Kč 36 444 Kč 43 850 Kč - - -
Pardubický kraj 29 030 Kč 38 754 Kč 49 687 Kč - - -
Zlínský kraj 34 672 Kč 38 849 Kč 45 674 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8114 Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů 35 651 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8114 Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů http://data.europa.eu/esco/isco/C8114

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž chemickými látkami x
Duševní zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kameník 36-54-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (36-015-H)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Průkaz řidiče (obsluhy) manipulačních vozíků s vlastním pohonem - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1035 Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1036 Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1038 Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1060 Obsluhování a udržování strojů a strojních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6032 Používaní ručního a mechanizovaného zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1075 Obsluhování pil při zpracování suroviny na polotovary 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1076 Obsluhování velkokotoučových pil 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1077 Obsluhování brousicích, lešticích a řezacích automatů a linek včetně profilových 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.4010 Obsluhování zvedacích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1078 Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.4011 Obsluhování kompresorů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1079 Obsluhování zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.1080 Obsluhování zařízení pro řezání vodním paprskem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.2040 Používání programově řízených strojů a zařízení, tvorba jednoduchých programů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0056 druhy přírodního kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0057 technologie opracování přírodního kamene 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.