Typ JP ID
Specializace 100871

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Další odborné podsměry: výroba stavebních hmot a prvků,
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Příbuzné specializace: Lamač kamene,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro opracování kamene jako jsou pily, brousicí, lešticí a řezací automaty a linky, soustruhy a vrtačky na kámen a kompresory.
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky, zvedací zařízení, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem a zařízení pro řezání vodním paprskem.

CZ-ISCO

 • 81142 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z kamene
 • 8114 - Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Obsluha dělicích a rámových pil při řezání měkkých kamenů, povrchová úprava ušlechtilých kamenických materiálů ocelovou masou nebo křemičitým pískem. 4
Obsluha listových pil na řezání tvrdých kamenů s osazováním bloků kamenů. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž chemickými látkami x
Duševní zátěž x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kameník 36-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (36-015-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • doporučené - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805
 • doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0056 druhy přírodního kamene 3 Nutné
e62._.0057 technologie opracování přírodního kamene 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1035 Používání technické dokumentace pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení 3 Nutné
g11.D.1036 Znalost předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny práce při obsluze strojů a strojních zařízení 3 Nutné
g11.D.1038 Znalost konstrukce a výkonových parametrů strojů a strojních zařízení 3 Nutné
g11.B.1060 Obsluhování a udržování strojů a strojních zařízení 3 Nutné
g11.A.6032 Používaní ručního a mechanizovaného zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky 3 Nutné
g11.B.1075 Obsluhování pil při zpracování suroviny na polotovary 3 Nutné
g11.B.1076 Obsluhování velkokotoučových pil 3 Nutné
g11.B.1077 Obsluhování brousicích, lešticích a řezacích automatů a linek včetně profilových 3 Nutné
g11.B.4010 Obsluhování zvedacích zařízení 3 Nutné
g11.B.1078 Obsluhování soustruhů a vrtaček na kámen 3 Nutné
g11.B.4011 Obsluhování kompresorů 3 Nutné
g11.B.1079 Obsluhování zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem 3 Nutné
g11.B.1080 Obsluhování zařízení pro řezání vodním paprskem 3 Nutné
g11.B.2040 Používání programově řízených strojů a zařízení, tvorba jednoduchých programů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.