Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 83

Dekoratér keramiky

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Ceramics decorative painter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek k dekorování.
 • Zdobení keramických výrobků různými dekoračními technikami.
 • Provádění složitějších kompozic kombinací více dekoračních technik.
 • Ruční malování keramických výrobků uměleckého charakteru (váz, dóz, amfor apod.).
 • Dekorování ruční malbou podle vlastních návrhů.
 • Kontrola kvality provedených dekorací před výpalem, po výpalu a opravy.
 • Seřizování, obsluha a čištění dekoračních strojů.

CZ-ISCO

 • 73161 - Malíři skla a keramiky
 • 7316 - Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7316 Malíři a rytci skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7316

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce a dekoratér keramiky 28-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky 2862H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky 2862E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční dekorace (28-079-H)
 • Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace (28-080-H)
 • Dekoratér/dekoratérka keramiky – strojní dekorace (28-081-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62.D.1002 Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.B.1032 Obsluha zařízení a linek pro dekorování keramických výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.D.2937 Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.A.2037 Zdobení keramických výrobků stříkáním, tiskem, sítotiskem, razítkováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.D.3955 Posuzování kvality provedených dekorací na keramických výrobcích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.A.2045 Ruční malba štětcem a dalšími technikami 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.B.1051 Výpal dekorovaných výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.D.2932 Příprava glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e62._.0051 suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e62._.0052 druhy keramiky a jejich vlastnosti 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62._.0097 technologie dekorace 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.