Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103387

Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení

Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení zpracovává konstrukční dokumentaci audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení, provádí elektrotechnický návrh od matematických a elektromagnetických výpočtů, přes zpracování technické dokumentace, až po zajištění zpracování návrhů audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektronických zařízení
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Podřízené specializace: Samostatný technik zvuku, Samostatný technik scénického osvětlení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výpočty parametrů audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Určení rozměrových dispozic audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Tvorba technické dokumentace návrhu audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Tvorba návrhu aktivních částí audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Vývoj audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.

CZ-ISCO

 • 31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 169 Kč 48 262 Kč 75 449 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 969 Kč 56 287 Kč 74 840 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 385 Kč 40 509 Kč 58 699 Kč - - -
Ústecký kraj 21 428 Kč 45 942 Kč 65 635 Kč - - -
Liberecký kraj 33 314 Kč 53 945 Kč 70 726 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 898 Kč 39 678 Kč 68 720 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 687 Kč 46 943 Kč 68 527 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 852 Kč 43 413 Kč 66 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 609 Kč 40 270 Kč 69 118 Kč - - -
Zlínský kraj 26 677 Kč 40 986 Kč 65 056 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 631 Kč 43 070 Kč 64 208 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 44 996 Kč 38 776 Kč
31136 Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 44 052 Kč 37 186 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3113 Elektrotechnici (kromě řídicích a navigačních zařízení letového provozu) a technici energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C3113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná elektronika 2646N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektronika 2643N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení (26-050-R)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1154 Navrhování satelitních komunikačních a navigačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1156 Navrhování optoelektronických přístrojů a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1155 Navrhování mobilních komunikačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1159 Vývoj mobilních komunikačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7009 Navrhování elektronických obvodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1161 Vývoj elektronických obvodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1158 Vývoj satelitních komunikačních a navigačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3019 Práce s elektronickými obvodovými prvky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1160 Vývoj optoelektronických přístrojů a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1091 Orientace v právních a ostatních předpisech, technických normách BOZP a jejich aplikace v praxi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1804 Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1003 Orientace v elektrotechnické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1114 Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1149 Orientace v mobilních komunikačních systémech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1019 Orientace v pojmech, vztazích a výpočtech elektrických a elektromagnetických veličin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1151 Orientace v optoelektronických přístrojích a zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1006 Diagnostika a měření mobilních komunikačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1150 Orientace v satelitních komunikačních a navigačních systémech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1008 Diagnostika a měření optoelektronických přístrojů a zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1003 Diagnostika a měření satelitních komunikačních a navigačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1010 Diagnostika a měření elektronických obvodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j11._.0001 teoretická matematika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0001 fyzika obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.