Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5119

Samostatný technik scénického osvětlení

Samostatný technik scénického osvětlení vykonává činnosti spojené s návrhem, přípravou a realizací osvětlení divadelních, televizních nebo filmových scén a je zodpovědný za technickou způsobilost osvětlovacího parku.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektronických zařízení
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Diplomovaný elektrotechnik mistr scénického osvětlení , Samostatný elektrotechnik mistr scénického osvětlení, Electrical engineer
Nadřízené povolání: Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení
Příbuzné specializace: Samostatný technik zvuku,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolutvorba technického scénáře pro osvětlení jednotlivých scén audiovizuálního díla – návrh pozic a typu osvětlovacích těles, návrh a realizace světelných efektů.
 • Kontrola dodržování stanovených proudových odběrů použité osvětlovací techniky.
 • Ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace scénického osvětlení a projekční techniky audiovizuálního díla v souladu s technickým scénářem.
 • Výběr a vhodné nastavení chromatičnosti osvětlovacích těles pro zadané světelné podmínky.
 • Zajištění a provádění údržby a revizí osvětlovací a projekční techniky.
 • Dodržování bezpečnosti práce při činnostech souvisejících s návrhem, přípravou a realizací jednotlivých scén.
 • Sledování vývoje osvětlovací a projekční techniky, mobilních elektrických napájecích zdrojů apod. a podávat příslušné návrhy na její inovaci.
 • Měření elektrických a světelných veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Vedení příslušné technické dokumentace osvětlovací a reprodukční techniky a mobilních napájecích zdrojů.

CZ-ISCO

 • 34359 - Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury jinde neuvedení
 • 3435 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3435 Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury http://data.europa.eu/esco/isco/C3435

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x x
Práce ve výškách x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika - elektrotechnická 2611R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný technik / samostatná technička scénického osvětlení (26-050-R)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Obsluha elektrocentrály s výkonem 32 kW a vyšším - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15.D.1631 Orientace v postupech a metodách zesvětlování natáčených filmových, divadelních a televizních scén 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2792 Plánování inovací, rekonstrukcí a pravidelných oprav systému osvětlovací a reprodukční techniky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.1732 Orientace v harmonogramu natáčení jednotlivých scén filmu, divadelního představení apod. a v systémech záznamu, evidence o průběhu a stavu natáčení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3768 Kontrola a provádění funkčních zkoušek osvětlovací techniky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4021 Měření světelných veličin a parametrů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2091 Sestavování světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.2910 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4001 Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8010 Vyhotovování záznamů a dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.2631 Vypracování návrhu rozmístění osvětlovací a projekční techniky pro osvětlení jednotlivých scén 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.5311 Výpočet max. přípustného příkonu elektrické energie s důrazem na odebíraný proud 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4041 Zapojení osvětlovací a projekční techniky do elektrických napájecích a signálových cest 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.7632 Navrhování technického řešení zesvětlování natáčecích scén 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.4013 Průběžné měření a regulace úrovní odběrů elektrické energie osvětlovací a projekční techniky scénického osvětlení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j13._.0004 fyzikální vlastnosti světla, frekvenční spektra 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0063 osvětlovací technika, osvětlovací postupy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0039 osvětlovací tělesa a jejich vlastnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0010 jištění elektrických obvodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0090 normy elektrických obvodů a instalací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.