Typ JP ID
Povolání 103103

Rozpočtář staveb

Rozpočtář staveb dle výkresové dokumentace stavby či její části sestavuje výčet všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, tyto náklady oceňuje a zařazuje do stanovených skupin.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Oceňování stavebních prací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění všech podkladů nutných pro rozpočtování projektu.
 • Určení druhů použitých konstrukcí patrných dle projektové dokumentace.
 • Určení druhů výkonů dle projektové dokumentace.
 • Určení druhů konstrukcí a výkonů, které projekt nezmiňuje, ale jsou nutné k zajištění nebo provedení projektovaných konstrukcí.
 • Určení druhů stavebních materiálů z projektové dokumentace.
 • Zpracování výkazu výměr a výpočet množství stavebního materiálu.
 • Výpočet jednotkové ceny konstrukcí, výkonu a materiálu s použitím ceníku stavebních prací nebo kalkulací ceny podle vzorce nebo vlastní úvahou.
 • Určení, výpočet nákladů a výkonů vyplývajících ze specifických podmínek konkrétní stavby vyvolaných umístěním stavby nebo požadavkem stavebníka.
 • Sestavení podkladů k následným činnostem procesu přípravy stavby - údaje o plánované spotřebě času pracovníků, strojů a materiálu při realizaci stavby.
 • Určení sazby DPH, rozpočtování podle aktuálně platné vyhlášky.
 • Kontrola správnosti zpracování rozpočtu.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracování výkazu výměr do předem dohodnuté struktury (tabulky). 7
Nalezení ekvivalentu stavebního prvku z projektu (konstrukce, práce nebo materiálu) v oceňovacích podkladech, tedy nalezení příslušné položky a její jednotkové ceny). 7
Používání specializovaného rozpočtářského nebo univerzálního tabulkového softwaru. 7
Provedení požadovaných výpočtů množství výměr a cen bez sazby DPH. 7
Provedení přípravy k sestavení rozpočtu na základě projektové dokumentace a dalších podkladů a výsledků i specifických průzkumů staveniště. 6
Zpracování rozpočtu stavby v obvyklém řazení formulářů (Souhrnný rozpočet stavby, Krycí list, Rekapitulace, Rozpočet, Výkaz výměr). 6
Zpracování podkladů pro dokumentaci provedení stavby (DPS). 6
Zjištění množství (počtu měrných jednotek položky) každého stavebního prvku z projektové dokumentace. 6
Zajištění a příprava podkladů pro zpracování rozpočtu (katalogy s cenami, technické normy, zákony o cenách, dani z přidané hodnoty, zadávání veřejných zakázek, apod.). 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví 3647M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technická zařízení budov 36-45-M/01
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-M/xx
RVP Stavební materiály 36-43-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov 3645M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Rozpočtář staveb (36-170-N)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0095 právní předpisy a obecné požadavky na výstavbu 4 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 4 Nutné
g11._.0024 stavební výkresy 4 Nutné
j22._.0003 software pro zpracování rozpočtů a cen stavebních zakázek 4 Nutné
g11._.0029 oceňovací metody, způsoby ocenění ve stavebnictví 4 Nutné
g11._.0027 obecné zásady a pracovní postupy stavebních prací, technologických zařízení, strojů a příslušenství 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1001 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci 4 Nutné
g11.D.5014 Výpočet spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu 4 Nutné
g11.D.2153 Výběr stavebních materiálů a výrobků pro stavební práce a stanovování jejich množství 4 Nutné
g11.D.5909 Vypracování rozpočtů staveb 4 Nutné
i33.D.1016 Stanovení a výpočet výše daně z přidané hodnoty 4 Nutné
g11.D.1379 Výpočet jednotkové ceny konstrukcí, výkonu a materiálu s použitím ceníku stavebních prací nebo kalkulací ceny podle vzorce nebo vlastní úvahou 4 Nutné
g11.D.1380 Zpracování podkladů k činnostem procesu přípravy stavby 4 Nutné
j22.D.1150 Orientace v propojování stavebních rozpočtových software s programovým vybavením projektantů 4 Výhodné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.