Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103441

Elektrotechnik pro silnoproud

Elektrotechnik pro silnoproud vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování silnoproudých elektrických zařízení, v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: montáž a opravy silnoproudé elektrotechniky a rozvodů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Electrical engineer
Podřízené specializace: Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě, Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, Elektromechanik v dole, Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné projektování jednoduchých silnoproudých elektrických zařízení.
 • Řízení skupiny pracovníků při zajišťování výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení.
 • Zpracování a vedení agendy méně náročných investičních akcí v oboru elektrotechniky.
 • Zajišťování technologické přípravy jednoduché elektrotechnické výroby nebo montáže.
 • Kontrola jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání pracovních strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, montáži nebo službách.
 • Dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů.
 • Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy silnoproudých elektrických zařízení.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Vystavování revizních zpráv.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici
 • 3113 - Elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 169 Kč 48 262 Kč 75 449 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 969 Kč 56 287 Kč 74 840 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 385 Kč 40 509 Kč 58 699 Kč - - -
Ústecký kraj 21 428 Kč 45 942 Kč 65 635 Kč - - -
Liberecký kraj 33 314 Kč 53 945 Kč 70 726 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 898 Kč 39 678 Kč 68 720 Kč - - -
Kraj Vysočina 34 687 Kč 46 943 Kč 68 527 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 852 Kč 43 413 Kč 66 388 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 609 Kč 40 270 Kč 69 118 Kč - - -
Zlínský kraj 26 677 Kč 40 986 Kč 65 056 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 631 Kč 43 070 Kč 64 208 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 44 996 Kč 38 776 Kč
31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici 51 300 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3113 Elektrotechnici (kromě řídicích a navigačních zařízení letového provozu) a technici energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C3113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž chladem x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26-xx-L/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Elektromontér/elektromontérka pevných trakčních a silnoproudých zařízení (26-078-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.2110 Stanovování druhů polotovarů a množství materiálů pro elektrotechnickou výrobu podle konstrukční dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.5210 Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace, popř. podkladů pro cenovou kalkulaci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.8130 Zpracování a vedení technické a provozní dokumentace rozvodných sítí, její evidence a provádění změn 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3751 Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4004 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4702 Ověřování elektricky připojených zařízení z hlediska souladu s projektovou dokumentací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2020 Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení v elektrických zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.1093 Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách silnoproudých elektrotechnických zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1081 Navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.Z.1005 Řízení údržby a oprav elektrických silnoproudých rozvodů, jejich součástí a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1140 Volba postupu práce pro provedení montáže, zapojování, oprav a kontroly silnoproudých zařízení a rozvodů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0099 ekonomika a řízení elektrotechnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 3
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.