Typ JP ID
Povolání 103439

Elektromechanik pro silnoproud

Elektromechanik pro silnoproud provádí práce a dílčí řízení prací při montážích, opravách a rekonstrukcích elektrických zařízení, elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení, rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, samostatně obsluhuje energetická zařízení, provádí montáže bleskosvodných systémů, provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Electrician
Podřízené specializace: Důlní elektrikář silnoproudých zařízení, Elektromontér fotovoltaických systémů, Montér kabelových technologií pro silnoproud, Montér inteligentních elektroinstalací, Montér izolovaných vedení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Montáž, zapojování, kontroly a rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách a průmyslových objektech.
 • Připojování strojů a elektrických zařízení.
 • Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie.
 • Zapojování a opravy dalších součástí elektroinstalací - rozvaděčů, ovladačů, jističů, transformátorů, usměrňovačů, zásuvek, spínačů, přepínačů, lustrů a různých elektrospotřebičů.
 • Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba venkovních a kabelových elektrických vedení.
 • Montáž, údržba a opravy všech typů hromosvodů.
 • Provádění potřebných prostupů, otvorů a drážek ve stavebních konstrukcích.
 • Elektromontážní práce a dílčí i celkové řízení montáží zařízení průmyslového a energetického charakteru.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod napětím a práce pod napětím nn (do 1000V), práce ve výškách a ve vynucených polohách.
 • Údržba elektrických sítí a rozvaděčů, provádění servisních operací a kontrol.
 • Řízení a provádění testů a měření zajišťujících spolehlivé a efektivní fungování energetického zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 31139 - Ostatní elektrotechnici a technici energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 018 Kč 39 808 Kč 66 175 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 204 Kč 36 656 Kč 52 104 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 958 Kč 33 026 Kč 47 753 Kč - - -
Královéhradecký kraj 23 198 Kč 34 728 Kč 59 655 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 702 Kč 36 040 Kč 57 229 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 875 Kč 33 210 Kč 52 011 Kč - - -
Zlínský kraj 22 298 Kč 34 093 Kč 55 363 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3113 Elektrotechnici a technici energetici 36 693 Kč 30 098 Kč
31139 Ostatní elektrotechnici a technici energetici 38 107 Kč -

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení pracovníků při montážích nebo rekonstrukcích elektrických systémů složitých výrobních linek a technologických souborů. 6
Odborné práce na montáži, údržbě, rekonstrukcích a opravách elektrického zařízení nn, vnitřního a venkovního vedení. 6
Řízení a koordinace nejsložitějších elektromontážních prací v průmyslových objektech a v objektech moderní občanské a bytové výstavby (inteligentní domy). 6
Řízení pracovní skupiny při výstavbě, montáži a rekonstrukci venkovních a kabelových vedení nn nebo při komplexní rekonstrukci částí nn transformoven. 6
Řízení odborných elektromontážních prací v dílně. 6
Kompletace technologických celků v průmyslu, v občanské a bytové výstavbě, v zemědělství a zdravotnictví. 6
Elektromontážní práce v dílně, např. příprava konstrukcí a přístrojů pro jejich výměnu. 6
Zapojování skupin strojů s proměřováním, zkoušením a odstraňováním případných závad. 6
Montáž venkovních vedení nízkého napětí (nn). 6
Montáž prvků ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (např. proudových chráničů, oddělovacích transformátorů apod.) podle technických dokumentací. 5
Montáž kabelových souborů. 5
Montáž a zapojování měřidel a ovládacích prvků. 5
Montáž a zapojování elektroinstalací ve výrobních provozech a zdravotnictví. 5
Pokládání a upevňování silových, ovládacích, signálních a měřících kabelů. 4
Zapojování částí elektrických instalací, např. pojistek, jističů, svítidel, přepínačů apod. 4
Zapojování jednoduchých i složitých obvodů, přístrojů, zařízení a technologií. 4
Výměna jednofázových a třífázových elektroměrů. 4
Montáž, zapojení a běžná kontrola přístrojů pro přímé měření odběru elektrické energie. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zátěž chladem x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
RVP Elektrikář -silnoproud 26-51-H/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér kabelových technologií pro silnoproud (26-013-H)
 • Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H)
 • Montér inteligentních elektroinstalací (26-037-H)
 • Montér izolovaných vedení (26-038-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a06 Výkonnost 2
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a10 Celoživotní učení 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 Nutné
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 3 Nutné
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 3 Nutné
e82._.0013 trafostanice 3 Nutné
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 Nutné
e81._.0021 elektronika obecně 3 Nutné
l24._.0009 bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem 3 Nutné
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.1091 Provádění přípravných činností, prostupů ve stavebních a jiných konstrukcích pro vedení elektrických rozvodů 3 Nutné
e81.D.2911 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí 3 Nutné
e81.A.4002 Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení 3 Nutné
e81.A.3081 Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie pro podružná měření 3 Nutné
e81.D.3751 Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí 3 Nutné
e82.A.1093 Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné
e81.D.4047 Měření neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 3 Nutné
e81.D.1018 Čtení technické dokumentace, výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 3 Nutné
e81.D.2018 Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení 3 Nutné
e81.D.4048 Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 3 Nutné
e81.D.1085 Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí 3 Nutné
e81.A.1000 Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů, rozvaděčů a zařízení 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.