Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102370

Montér inteligentních elektroinstalací

Montér inteligentních elektroinstalací provádí v interiéru veškeré montážní, instalační a údržbářské práce spojení se systémovými inteligentními instalacemi včetně potřebných základních měření a nastavení.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Elektromechanik pro silnoproud
Příbuzné specializace: Důlní elektrikář silnoproudých zařízení, Elektromontér fotovoltaických systémů, Montér kabelových technologií pro silnoproud, Montér izolovaných vedení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalace.
 • Rozdělení materiálů a přístrojů instalací podle druhu instalace – sběrnicová, radiofrekvenční.
 • Zapojení instalací včetně připojení na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce jednotlivých prvků, případně spotřebičů.
 • Údržba inteligentní elektroinstalace, provedení servisních činností a kontrol.
 • Základní měření elektrických veličin, zaznamenání, interpretace a vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Vedení a evidence dokumentace o výsledcích práce, případně i jejím průběhu.

CZ-ISCO

 • 74110 - Stavební a provozní elektrikáři
 • 7411 - Stavební a provozní elektrikáři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební a provozní elektrikáři (CZ-ISCO 7411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 761 Kč 40 365 Kč 51 364 Kč
Středočeský kraj 25 767 Kč 35 488 Kč 43 454 Kč 28 884 Kč 35 172 Kč 44 827 Kč
Jihočeský kraj 27 371 Kč 34 432 Kč 47 919 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 714 Kč 40 395 Kč 56 923 Kč 30 413 Kč 40 530 Kč 50 040 Kč
Ústecký kraj 21 035 Kč 31 752 Kč 47 678 Kč 26 424 Kč 32 049 Kč 39 484 Kč
Jihomoravský kraj - - - 26 068 Kč 30 902 Kč 42 126 Kč
Olomoucký kraj 29 748 Kč 33 189 Kč 39 195 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 730 Kč 33 574 Kč 45 775 Kč 25 253 Kč 32 577 Kč 43 341 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7411 Stavební a provozní elektrikáři 32 601 Kč 33 065 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7411 Stavební a provozní elektrikáři http://data.europa.eu/esco/isco/C7411

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zraková zátěž x x
Práce ve výškách x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář -silnoproud 26-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka inteligentních elektroinstalací (26-037-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.A.3011 Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4004 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1027 Orientace v softwaru pro nastavování a oživování inteligentních elektroinstalací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9001 Nastavení a ovládání inteligentních instalací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9002 Používání vhodného softwaru a příslušné dokumentace pro nastavování a oživování inteligentních elektroinstalací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2143 Volba postupu práce, případně nářadí a pomůcek při instalaci inteligentní elektroinstalace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9003 Programování prvků sběrnicového a radiofrekvenčního systému 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1089 Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0053 počítačový hardware 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0034 elektronické měřicí přístroje a systémy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.