Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102922

Zemědělský mechanizátor

Zemědělský mechanizátor zajišťuje provoz, opravy a údržby zemědělské a lesní techniky.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: zemědělská mechanizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Zemědělský technik
Příbuzné specializace: Zemědělec farmář, Inseminační technik, Rostlinolékařský technik, Hodnotitel koní, Zootechnik, Agronom,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Používání technické dokumentace, katalogů a dílenských příruček při provozu a opravách zemědělské mechanizace.
 • Sestavování strojních souprav pro rostlinnou a živočišnou výrobu.
 • Plánování potřeby strojů a realizování provozu a obnovy strojového parku v souladu s výrobním záměrem podniku.
 • Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů v rostlinné a živočišné výrobě.
 • Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v rostlinné a živočišné výrobě.
 • Zajišťování oprav a údržby, sledování spolehlivosti strojů a obnova strojního vybavení v rostlinné a živočišné výrobě.
 • Spolupráce na návrhu technologií v živočišné a rostlinné výrobě.
 • Vedení dokumentace o provozu zemědělské techniky v živočišné a rostlinné výrobě.

CZ-ISCO

 • 31429 - Ostatní technici v oblasti zemědělství
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31429 Ostatní technici v oblasti zemědělství 33 244 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanizace a služby 41-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zemědělská a lesnická technika 4145M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
RVP Strojírenství 23-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zemědělská a lesnická technika 4145L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru obecné zemědělství 4141L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce 4155H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství 2341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Servisní technik/technička zemědělské mechanizace (41-100-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.D.2920 Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při použití zemědělské mechanizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8011 Vedení dokumentace o provozu zemědělské a lesní techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.Z.2903 Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.4004 Realizace péče o techniku v souladu s platnými předpisy (údržby, diagnostika, technické prohlídky, opravy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.2090 Uzavírání obchodních smluv na zajištění technických podmínek provozu strojů (PHM, náhradní díly, opravy u cizích) a jejich realizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.2901 Technické zajištění technologických, dopravních a manipulačních operací podle potřeby výroby (stroje, soupravy, technologická zařízení) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0017 postupy, řízení a plánování v rostlinné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0001 informatika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0050 zemědělská technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0033 zařízení a technologie v živočišné výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0052 konstrukce, využití, údržba, diagnostika a opravy zemědělské techniky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.