Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30437

Kočí

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Coachman, Carter
Nadřízené povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí
Příbuzné specializace: Chovatel a jezdec koní, Ošetřovatel koní, Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí v lesní těžbě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Řízení koňských potahů při provádění prací v zemědělské a lesnické činnosti.
 • Organizace chovu, pastvy, ustájení, výcviku, odchovu a další využívání jednotlivých kategorií koní.
 • Krmení, napájení a ošetřování koní dle právních předpisů v oboru chovu koní.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů koní, údržba výběhů a ohrad.
 • Ošetřování koní, hygiena, zajištění péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Práce s koněm ze země.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Přesuny koní podle veterinárních předpisů, zajištění povinné vakcinace, odběrů a zooveterinárních opatření.
 • Ošetřování a opravy postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.
 • Sjednávání zakázek.
 • Vedení příslušné evidence v souladu s legislativou v chovu koní.
 • Přeprava koní.

CZ-ISCO

 • 93320 - Kočí
 • 9332 - Kočí

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9332 Kočí http://data.europa.eu/esco/isco/C9332

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž chladem x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Duševní zátěž x
Zátěž ionizujícím zářením x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxE
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kočí (41-019-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.4022 Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6003 Zapřahání a řízení potahů při přepravě osob 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.D.1004 Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou v chovu koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3952 Sledování a posuzování zdravotního stavu koní včetně stavu březí 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.6001 Zapřahání a řízení potahů při provozování prací v zemědělské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8055 Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8062 Základní výcvik koní k potažní práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8002 Vedení prvotní evidence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.3960 Posuzování vlastností koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8018 Krmení koní přiměřenou technikou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8019 Napájení, dokrmování a pasení koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8009 Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.Z.5003 Přeprava koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8090 Pomoc při podkování a korekturách kopyt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.5009 Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0042 chov koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0023 choroby koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0075 výcvik koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0051 provozování koňského potahu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.