Typ JP ID
Specializace 101119

Chovatel koní

Chovatel koní pečuje o koně všech kategorií, dle zásad welfare pečuje o jejich správný vývoj a zajišťuje všechny činnosti spojené s jejich chovem.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Horse breeder
Nadřízené povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí
Příbuzné specializace: Chovatel a jezdec koní, Ošetřovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí, Kočí v lesní těžbě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

  • Chov všech plemen a kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
  • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
  • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
  • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
  • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
  • Vyhodnocení působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
  • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříběte po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
  • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
  • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
  • Testační odchov hřebečků.
  • Péče o koně po práci.
  • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
  • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
  • Péče o kopyta.
  • Přeprava koní.
  • Vedení chovatelské evidence.

CZ-ISCO

  • 61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní
  • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč
61211 Chovatelé a ošetřovatelé koní - 30 801 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vedení skupiny ošetřovatelů stáje, příprava speciálních krmiv pro sportovní koně a jejich dávkování, samostatné provádění jednoduchých veterinárních zákroků a zajišťování základní agendy vyplývající z dostihových řádů (zástupce trenéra a obročník). 7
Samostatné drezurní a skokové ježdění sportovních koní (bez vedení trenérem). 6
Ošetřování plemenných koní v uznaných plemenářských objektech. 5
Základní příprava sportovních koní pod sedlem. 5
Ošetřování plemenných hřebců v rozmnožovacích chovech v připouštěcích stanicích a jejich připouštění. 5
Ošetřování koní ve výcviku. 4
Drezura a skokové ježdění sportovních koní. 4
Nácvik a uždění, sedlání mladých koní, obsedání. 4
Odchov hříbat od odstavu do tří let. 4
Ošetřování dostihových a sportovních koní. 4
Ošetřování chovných klisen v období před a po porodu a ošetřování sajících hříbat. 4
Ošetřování koní po práci. 4
Práce s koňmi ze země, předvádění na ruce, lonžování, skok ve volnosti. 4
Příprava mladých koní pro zkoušky mladých klisen a hřebců. 4
Výcvik a trénink koně, druhy tréninku, obecná struktura tréninku a fyziologická pravidla zátěže. 4
Výcvik koní k potažní práci. 4
Ošetřování plemenných koní v provozu (pracovní využití v tahu). 3
Ošetřování tažných koní. 3
Stavba oplůtků, opravy a údržba výběhů a elektrických ohradníků, pasení koní, kontrola zdravotního stavu a vyhledávání říje. 3
Pomoc při podkování a při úpravě kopyt. 3
Základní výcvik koně v tahu

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
  • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
    Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
  • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
    Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
  • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
    Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
  • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
    Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

  • Chovatel/chovatelka koní (41-017-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.4020 Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně 3 Nutné
c11.D.3960 Posuzování vlastností koní 3 Nutné
c11.A.8018 Krmení koní přiměřenou technikou 3 Nutné
c11.A.8019 Napájení, dokrmování a pasení koní 3 Nutné
c11.A.8009 Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní 3 Nutné
c11.A.8072 Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce, hříbata a mladé koně 3 Nutné
c11.Z.5003 Přeprava koní 3 Nutné
c11.A.5009 Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní 3 Nutné
c11.A.8054 Základní výcvik koně pod sedlem a v tahu 3 Nutné
c11.A.8074 Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce 3 Nutné
c11.A.8075 Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj 3 Nutné
c11.A.8076 Příprava sportovních koní pod sedlem a v tahu 3 Nutné
c11.Z.5005 Organizace chovu a sportu, základní plemenářská práce 3 Nutné
c11.D.1004 Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou v chovu koní 3 Nutné
c11.Z.1002 Základní plemenářská práce v chovu koní 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0042 chov koní 3 Nutné
c11._.0081 krmení koní 3 Nutné
c16._.0023 choroby koní 3 Nutné
c11._.0075 výcvik koní 3 Nutné
j18._.0036 anatomie, fyziologie, morfologie koní 3 Nutné
c11._.0071 welfare koní 3 Nutné
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 3 Nutné
c11._.0030 plemenitba koní 3 Nutné
c11._.0073 trénink koní 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
  • Pozitivní alergická anamnéza.
  • Imunodeficitní stavy.
  • Chronická onemocnění jater.

Onemocnění vylučující výkon povolání

  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.