Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100930

Líhňař

Líhňař provádí všechny práce související s výtěry ryb a líhnutím plůdku v rybí líhni, expeduje plůdek k odběratelům.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Chovatel ryb a vodní drůbeže
Příbuzné specializace: Rybář, Rybníkář, Pstruhař, Chovatel vodní drůbeže, Chovatel okrasných a akvarijních ryb
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění prací v rybí líhni.
 • Provádění poloumělých a umělých výtěrů ryb, včetně selekce a přípravy generačních ryb k výtěru.
 • Zajišťování inkubace jiker, přechovávání váčkového plůdku v líhni, popřípadě odkrm jeho raných stádií.
 • Zajišťování optimálního chovného prostředí.
 • Kontrola a vyhodnocování základních parametrů chovného prostředí.
 • Obsluha a údržba zařízení rybí líhně.
 • Expedice plůdku odběratelům.

CZ-ISCO

 • 62210 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury
 • 6221 - Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6221 Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury http://data.europa.eu/esco/isco/C6221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž chemickými látkami x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Rybář 41-53-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Líhňař/líhňařka (41-012-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16.A.8037 Provádění zooveterinárních opatření v chovech ryb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15.A.8046 Praktická realizace plemenářské práce v chovu ryb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15.A.8056 Provádění umělých a poloumělých výtěrů ryb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15.A.8057 Odchov raných stádií plůdku na líhni 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15.D.8096 Vedení evidence o chovu a reprodukci ryb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15.B.4055 Obsluha zařízení rybích líhní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c15._.0001 chov ryb a vodní drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15._.0003 ichtyologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15._.0007 choroby ryb a vodní drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15._.0009 základy hygieny a prevence chovu ryb a vodní drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c15._.0010 plemenitba ryb a vodní drůbeže 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.