Typ JP ID
Specializace 100935

Zpracovatel včelích produktů

Zpracovatel včelích produktů zajišťuje získávání, zpracování a další úpravy včelích produktů včetně určování jejich kvality. Zajišťuje i balení a expedici výrobků ze včelích produktů.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Nadřízené povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Příbuzné specializace: Včelař, Chovatel včel,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Získávání medu.
 • Získávání včelího vosku.
 • Získávání propolisu.
 • Získávání mateří kašičky.
 • Posuzování kvality medu.
 • Posuzování včelího vosku.
 • Posuzování propolisu a mateří kašičky.
 • Zpracování a další úpravy včelích produktů.
 • Skladování, balení a expedice včelích produktů.
 • Skladování, balení a expedice výrobků ze včelích produktů.

CZ-ISCO

 • 61230 - Včelaři a chovatelé bource morušového
 • 6123 - Včelaři a chovatelé bource morušového

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení (zabezpečování) opylovacích služeb v rozsahu celých provozů. 6
Ošetřování chovných a plemenných včelstev. 6
Vedení pracovníků při skupinovém ošetřování včelstev a v centrálních objektech služeb včelařských provozů. 6
Vedení šlechtitelských chovů včel. 6
Odchov včelích matek na úrovni šlechtitelských chovů. 5
Pěstování a ošetřování včelařsky významných rostlin. 5
Zpracování včelích produktů. 5
Ošetřování včelstev s inseminovanými matkami, testování plemenných matek a jejich potomstva. 4
Provádění odborných opylovacích služeb (např. přesunů včelstev na základě znalostí fenologie rostlinných druhů a odrůd, metod a způsobů ošetřování rostlin a včelstev apod.) a výměna včelích matek. 4
Odchov matek pro vlastní potřebu. 3
Ošetřování produkčních včelstev. 3
Údržba a opravy včelařských zařízení. 3
Výsadba a výsev včelařsky významných rostlin. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Včelař 41-51-H/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxL
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Zpracovatel včelích produktů (41-036-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0001 marketing obecně 3 Výhodné
i41._.0098 související právní předpisy 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.6081 Získávání včelích produktů, jejich úprava, skladování a příprava pro prodej 3 Nutné
c11.A.6105 Úprava a balení včelích produktů 3 Výhodné
c11.A.6106 Expedice včelích produktů a výrobků z nich 3 Nutné
c11.D.3983 Posuzování stavu a kvality včelích produktů 3 Nutné
c11.A.3010 Použití včelích produktů pro další výrobu 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.