Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100934

Chovatel včel

Chovatel včel zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku, včetně údržby včelařského zařízení a kočování se včelstvy.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů
Příbuzné specializace: Včelař, Zpracovatel včelích produktů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha včelstev v průběhu celého včelařského roku.
 • Udržování dobrého zdravotního stavu včelstev.
 • Drobné opravy a údržba včelařských zařízení.
 • Vedení evidence chovu včel.
 • Přesun včelstev a jejich umístění do vhodných lokalit.
 • Pěstování včelařsky významných rostlin.

CZ-ISCO

 • 61230 - Včelaři a chovatelé bource morušového
 • 6123 - Včelaři a chovatelé bource morušového

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6123 Včelaři a chovatelé bource morušového http://data.europa.eu/esco/isco/C6123

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž vibracemi x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Včelař 41-51-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce 4152H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel/chovatelka včel (41-035-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.8082 Spojování a rozšiřování včelstev 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.8081 Péče o včelstvo v průběhu celého včelařského roku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8083 Chov, výměna a značení včelích matek 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.D.3981 Posuzování stavu a kvality včelstva a včelích produktů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8084 Doprava a usazování úlů do vhodných lokalit 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.5081 Údržba včelařských zařízení a dalšího vybavení 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.D.8991 Vedení včelařské evidence 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.A.8100 Praktické léčení včelstev 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8080 Rozmnožování včelstev 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j17._.0001 botanika 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf