Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8658

Samostatný technik zahradnické výroby

Samostatný technik zahradnické výroby koordinuje a zajišťuje proces výroby v květinářském, ovocnářském, zelinářském, sadovnickém i školkařském oboru činnosti.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Florista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání a projednávání obchodních smluv.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při zajišťování produkce zeleniny polní či rychlené.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Organizace a řízení produkce sadby, sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Řízení a organizace floristických prací.
 • Tvorba návrhů a realizace projektů výzdoby interiérů a exteriérů včetně kalkulace nákladů.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Zavádění nových kultur do zahradnické výroby.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Zpracovávání návrhů a realizace výstav a floristických expozicí.
 • Konzultační a specializační poradenská činnost.
 • Řízení prodeje zahradnických produktů.
 • Výběr a zajišťování osiv, hnojiv a dalších materiálů.

CZ-ISCO

 • 31421 - Technici agronomové
 • 31423 - Zahradní technici
 • 3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 26 183 Kč 39 499 Kč 71 557 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 753 Kč 28 013 Kč 40 372 Kč - - -
Ústecký kraj 33 513 Kč 39 148 Kč 46 452 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 850 Kč 37 479 Kč 47 780 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3142 Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 35 050 Kč 35 396 Kč
31421 Technici agronomové 36 842 Kč 41 219 Kč
31423 Zahradní technici - 32 165 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3142 Technici v oblasti zemědělství a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C3142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zahradnictví 41-44-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zahradnictví 4144N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru fytotechnika 4102R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství 4131N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru zemědělství 4131R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru lesnictví 4132N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru lesnictví 4132R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Technik/technička množení rostlin (41-115-N)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.D.3922 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů ovoce, kvality sazenic, zdravotního stavu a procesu růstu stromů a zralosti ovoce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8660 Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v zahradnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.2131 Tvorba osazovacích plánů ovocných sadů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.2856 Rozpracovávání plánů jednotlivých úseků zahradnické výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.Z.1321 Řízení jednotlivých úseků a činností zahradnické výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.Z.3001 Řízení prodeje zahradnických produktů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.C.2091 Uzavírání obchodních smluv v zahradnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.3924 Posuzování půdy a prostředí pro pěstování různých skupin zeleniny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.3923 Posuzování půdy pro pěstování různých druhů květin a okrasných rostlin, keřů a stromů a procesu jejich růstu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.2121 Stanovování druhu, typů a množství sazenic, semen, hnojiv a techniky a technologických procesů v zahradnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.8110 Vedení evidence zahradnické produkce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.3914 Kontrola výskytu škodlivých organizmů v zahradnictví a posuzování vhodných ochranných opatření 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.C.2092 Nákup sazenic, semen, hnojiv a techniky pro zahradnickou výrobu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.Z.1322 Řízení a usměrňování postupů při pěstování různých druhů květin, ovocných dřevin, zeleniny a okrasných dřevin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.Z.1362 Řízení sklizně, posklizňové úpravy a expedice zahradnických produktů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.7556 Zpracovávání návrhů řešení sadovnických a krajinářských úprav 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0001 ovocnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0002 květinářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0004 trávníkářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14._.0001 semenářství a školkařství 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0031 ekonomika, řízení a plánování v zahradnické produkci 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0011 metody a techniky údržby parku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c12._.0007 pedologie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j17._.0001 botanika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13._.0013 sadovnické a krajinářské úpravy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.