Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101146

Ošetřovatel koní

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Grooms
Nadřízené povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí
Příbuzné specializace: Chovatel a jezdec koní, Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí, Kočí v lesní těžbě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržby výběhů a ohrad.
 • Příprava, dávkování krmiva podle pokynů, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena.
 • Čištění koní, uždění, sedlání, péče o koně před a po práci.
 • Práce s koněm ze země.
 • Stříhání koní, mytí, dekování, bandážování.
 • Péče o kopyta.
 • Pomoc při korekturách a podkování koní.
 • Pomoc při veterinárním ošetření.
 • Pomoc při zapouštění klisen a připouštění hřebců.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, denní kontrola zdraví, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Zooveterinární opatření.
 • Příprava koní pro transport, nakládání, přeprava koní.

CZ-ISCO

 • 61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč
61211 Chovatelé a ošetřovatelé koní - 30 801 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) http://data.europa.eu/esco/isco/C6121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž chladem x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Duševní zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Práce ve výškách x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Ošetřovatel/ošetřovatelka koní (41-018-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.8055 Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.4020 Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.3955 Denní kontrola zdravotního stavu koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.8009 Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.Z.5003 Přeprava koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8090 Pomoc při podkování a korekturách kopyt 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.5009 Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8098 Příprava krmiv, napájení, krmení a pasení koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.1006 Vedení prvotní evidence v chovu koní 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0042 chov koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0081 krmení koní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0023 choroby koní 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.